ITA(2565)

1 : 1.ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 1 คัน โดย : ทิวารัตน์ 2023-02-23 : 67
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของอบต.กุดรัง โดย : เหรียญทอง 2023-02-17 : 78
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล โดย : เหรียญทอง 2022-09-15 : 92
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 174
ข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 โดย : jeab 2022-02-08 : 186
ข้อมูลผู้บริหาร โดย : jeab 2022-02-08 : 180
ข้อมูลผู้บริหาร โดย : jeab 2022-02-08 : 179
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดย : เหรียญทอง 2021-03-11 : 338
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย : เหรียญทอง 2021-02-16 : 281
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน โดย : เหรียญทอง 2020-12-09 : 298

2 : 2.วาระการประชุม


3 : 3.ประชุมประจำเดือน


4 : 4.สรุปรายงานการประชุม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562(รอบ 2)จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-06-04 : 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-01-10 : 133
ประกาศแผนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-10-24 : 154
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนโมง หมู่ที่7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-09-27 : 160
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-09-27 : 168
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนโมง หมู่ที่7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ โดย : ผู้ดูแลระบบ 2018-09-19 : 186
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงกา โดย : ผู้ดูแลระบบ 2018-09-19 : 162
ประกาศ อบต.กุดรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-09-05 : 181
ประกาศ อบต.กุดรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-08-24 : 184
โครงการจัดซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-08-17 : 180

5 : 5.ศูนย์การเรียนรู้

ประกาศนดยบายไม่รับของขวัญ โดย : jeab 2023-02-07 : 92
ประกาศนดยบายไม่รับของขวัญ โดย : jeab 2023-02-07 : 118
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดย : jeab 2022-04-07 : 155
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2561-ปี2565 โดย : jeab 2021-10-01 : 175
แผนยุทธศาสตร์ ปี2561-ปี2565 โดย : jeab 2021-10-01 : 170
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-01-16 : 144
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-01-08 : 136
vLOwwJtoVe โดย : 0000-00-00 : 314

6 : 6.องค์การแห่งการเรียนรู้

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-04-03 : 134
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-03-05 : 129
ประกาศแผน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-01-16 : 139
ประกาศแผน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-01-08 : 140
ประกาศแผนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-01-08 : 132
ประกาศแผนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2019-01-03 : 164
ประกาศแผน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-12-12 : 146
ประกาศแผน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-12-07 : 147
ประกาศแผน การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-11-02 : 158
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 2018-09-18 : 194

7 : 7.แบบฟอร์มและรายงาน


8 : 8.ดาวน์โหลดทั่วไป


9 : 9.ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้าง


10 : 10.ผู้ชนะการเสนอราคา


11 : 11.ราคากลางอ้างอิง


12 : 12.แผนจัดซื้อจัดจ้าง


13 : 13.สัญญาซื้อจ้าง


14 : 14.วารสาร อบต.


15 : 15.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


16 : 16.รายงานการการติดตามการใช้งบประมาณ


17 : 17.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ


18 : 18.งานจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 โดย : เหรียญทอง 2019-01-02 : 320
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 โดย : เหรียญทอง 2019-01-02 : 329

19 : 19.รายงานการควบคุมภายใน


20 : 20.ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย


48 : 48.โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


49 : 49.แผนดำเนินงาน


50 : 50.ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)


51 : 51.นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


52 : 52.แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)


53 : 53.คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)


54 : 54.สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)


55 : 55.สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)


56 : 56.มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)


57 : 57.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)


58 : 58.โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดย : เหรียญทอง 2020-07-01 : 224

59 : -
59.อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

60 : 60.สถานที่ติดต่อ ม.7(3)


61 : 61.กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)


62 : ITA-1.โครงสร้าง
แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงร้างองค์กร โดย : เหรียญทอง 2022-03-25 : 249
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดย : เหรียญทอง 2020-07-16 : 306
โครงสร้างส่วนราชการอบต.กุดรัง โดย : เหรียญทอง 2020-07-14 : 297
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง โดย : เหรียญทอง 2020-07-14 : 271
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง โดย : เหรียญทอง 2020-07-14 : 310
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 248
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 276
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรดับตำแหน่งของ อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 287
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 242
โครงสร้างส่วนราชการ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 283

63 : ITA-2.ข้อมูลผู้บริหาร
แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน / ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
ผู้บริหาร โดย : jeab 2022-03-25 : 210
ข้อมูลสมาชิกสภา อบต.กุดรัง โดย : jeab 2022-03-01 : 206
ข้อมูลข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลกุดรัง โดย : jeab 2022-02-28 : 295
ข้อมูลผู้บริหาร โดย : jeab 2022-02-18 : 214

64 : ITA-3.อำนาจหน้าที่
แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย : jeab 2022-03-29 : 186
อำนาจหน้าที่ส่วนราชการ โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-15 : 313

65 : ITA-4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี,มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น , เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
แผนยุทธศาสตร์ ปี2561-ปี2565 โดย : jeab 2022-02-21 : 249
แบบสรุปโครงการแผนพัฒนา 5 ปี ปี2561-2565 โดย : jeab 2022-02-21 : 214
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 318

66 : ITA-5.ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
http://kudrang.go.th/main/frontend/web/index.php/site/map โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 316

67 : ITA-6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 โดย : jeab 2022-03-08 : 210
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 โดย : jeab 2022-03-08 : 198
กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดย : jeab 2022-03-08 : 217
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 255
กฏกระทรวง ฉ.2 พ.ศ.2540 ออกตามความพรบ อบต. 2537 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 263
กฏกระทรวง ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ. อบต. 2537 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 246
กฏกระทรวง ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ. อบต. 2537 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 256
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 271
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 241
พรบ. สภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 244

68 : ITA-7.ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 โดย : jeab 2022-03-08 : 172
กิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ อบต. โดย : jeab 2022-02-18 : 189
ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินและยังไม่ได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน โดย : jeab 2022-02-18 : 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง หมูที่ 15 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง หมูที่ 15 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 16 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 16 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลกุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง หมูที่ 15 โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-30 : 268

69 : ITA-8.Q&A
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น / สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

70 : ITA-9.Social Network
แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-107405514353447/?modal=admin_todo_tour โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 269

71 : ITA-10.แผนดำเนินงานประจำปี
แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี / มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น / เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน ปี2565 โดย : jeab 2022-04-27 : 151
แผนการดำเนินงานประจำปี โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 154
ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-15 : 238
ส่วนที่ 2 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-15 : 223
ส่วนที่ 3 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรรม จารีตประเพณี โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-15 : 214
ส่วนที่ 4 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-15 : 237
ส่วนที่ 5 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-15 : 235

72 : ITA-11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี / มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น / เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามงานรอบ 6 เดือน โดย : jeab 2022-04-27 : 157
รายจ่ายจริง รอบ 6 เดือน ก.ย.64-มี.ค 65 โดย : jeab 2022-04-27 : 146
ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(รอบ 6 เดือน) โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-15 : 257

73 : ITA-12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี/มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น/เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ64 โดย : jeab 2022-04-27 : 150
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ64 โดย : jeab 2022-04-27 : 158
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 257
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 252
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 239
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 249

74 : ITA-13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน/มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี65 โดย : jeab 2022-03-17 : 165
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-22 : 242
การเขียนทะเบียนประวัติ โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-22 : 251
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-22 : 255
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-22 : 258
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-22 : 260
คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-22 : 233
คู่มืองานธุรการ โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-22 : 266
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-22 : 253
การเขียนทะเบียนประวัติ โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-12 : 268

75 : ITA-14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน/มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
คู่มือการให้บริการประชาชน เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย : jeab 2022-03-17 : 157
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 259
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 263
การขออนุญาตปลูกสร้าง รื้อถอน คัดแปลง ต่อเติมอาคาร โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 240
การจัดเก็บภาษีป้่าย โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 268
การจัดเก็บภาษีป้่าย โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 244
การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน(1669) โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 254
การช่วยเหลือสาธารณภัย โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 245
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 232
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 221

76 : ITA-15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน/เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมาแมว โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 258

77 : ITA-16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน/เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) โดย : jeab 2022-03-30 : 164
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี ป2562 โดย : ผู้ดูแลระบบ 2020-07-10 : 244

78 : ITA-17.E–Service
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ/สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 264
คิวอาร์โค้ต อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 252

79 : ITA-18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น/เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี65 โดย : jeab 2022-04-27 : 149
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายประจำปี 2563 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 254
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายประจำปี 2563 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 247
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 254

80 : ITA-19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น/เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี65 (รอบ 6 เดือน) โดย : jeab 2022-04-27 : 158
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่่ายจากเงินรายรับ(รอบ 6 เดือน) โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 230

81 : ITA-20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น/เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 โดย : jeab 2022-04-27 : 164
งบแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 251

82 : ITA-21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 /เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดย : jeab 2022-02-21 : 208
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองช่าง) โดย : jeab 2022-02-21 : 195
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดย : jeab 2022-02-21 : 173
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองส่งเสริมการเกษตร) โดย : jeab 2022-02-21 : 183
บัญชีครุภัณฑ์ แผน 5 ปี (2561-2565) โดย : jeab 2022-02-21 : 177
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดย : jeab 2022-02-21 : 180
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-17 : 234

83 : ITA-22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น /เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง ม.1 โดย : jeab 2022-03-25 : 202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 16 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมูที่ 1 โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-17 : 248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6 โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-17 : 247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 8 โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-17 : 241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 14 โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-17 : 266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 14 โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-17 : 260

84 : ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน/มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และว
สรุปแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุรายเดือน ปรพจำปีงบประมาณ 64 โดย : jeab 2022-04-07 : 195
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2563 โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-15 : 255

85 : ITA-24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน/มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น/ป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 248

86 : ITA-25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม/เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน/เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 187
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 151
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย : เหรียญทอง 2020-06-24 : 257
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-15 : 265

87 : ITA-26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริ/เ
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 160
การดำเนินการสรรหาพนักงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 172
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 153
ด้านพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๕ โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 151
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 148
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 153
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ โดย : เหรียญทอง 2022-04-26 : 151
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-15 : 241
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรดับตำแหน่งของ อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-15 : 241
แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี โดย : ทิวารัตน์ 2020-06-15 : 253

88 : ITA-27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ
มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย โดย : เหรียญทอง 2020-07-16 : 255
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินในการเลื่่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 โดย : เหรียญทอง 2020-06-26 : 258
มาตราการให้รางวัลและการลงโทษผู้ทำผิดวินัย โดย : เหรียญทอง 2020-06-26 : 261
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 โดย : เหรียญทอง 2020-06-26 : 269
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดย : เหรียญทอง 2020-06-26 : 256
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดย : เหรียญทอง 2020-06-26 : 258
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 โดย : เหรียญทอง 2020-06-26 : 252
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดย : เหรียญทอง 2020-06-25 : 248

89 : ITA-28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย : เหรียญทอง 2020-06-24 : 260

90 : ITA-29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 155
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-06 : 278
คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ ร้องเรียน โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 283
คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 288
ประกาศฯ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 268

91 : ITA-30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ประกาศฯ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 293

92 : ITA-31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
สดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้อ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 152
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 149
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (ไฟล์ pdf) โดย : ผู้ดูแลระบบ 2022-04-27 : 167
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-06 : 246

93 : ITA-32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
http://www.kudrang.go.th/main/frontend/web/index.php/complaint/create โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 249
LINE สภากุดรัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 227

94 : ITA-33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ปปช.จังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล EIT แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดย : jeab 2022-03-25 : 202
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง นายสมาน จันทร์สม ร่วมกับ สำนักงานที่ดิน อ.บรบือ ร่วมไกล่เกี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดินของชาวบ้าน ม.8 โดย : jeab 2022-03-25 : 180
ร่วมไกลเกลี่ยข้อพิพาทปัญหาที่ดินชาวบ้าน ม.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินอ.บรบือ และฝ่ายปกครองอำเภอกุดรัง โดย : jeab 2022-03-15 : 193
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 249
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 244
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 233
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 246
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 250
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 254
คณะกรรมการพัฒนา อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 308

95 : ITA-34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญ โดย : jeab 2023-02-07 : 69
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 158
การแสดงนโยบายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน ไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) โดย : jeab 2022-03-28 : 175
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 283

96 : ITA-35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายสมาน จันทร์สม นายก อบต.กุดรัง ได้เรียกประชุมชี้แจงพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อแจ้งให้ทราบและระดมความคิดเห็นในการปฎิบัติงาน และกำหนดวัฒนธรรมองค์กร โดย : jeab 2022-04-05 : 199
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง และเจ้าหน้าที่จากราชฎักมหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะกลุ่มอาชีพ โดย : jeab 2022-03-29 : 151
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 247
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 256
ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 218
ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 260
ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 250

97 : ITA-36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการแล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 148
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 138
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 146
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (ไฟล์ pdf) โดย : ผู้ดูแลระบบ 2022-04-27 : 139
แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดย : ผู้ดูแลระบบ 2020-07-10 : 245
แบบ ปค.1 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 255
แบบ ปค.4 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 246

98 : ITA-37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 166
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (ไฟล์ pdf) โดย : ผู้ดูแลระบบ 2022-04-27 : 148
การบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเกิดวาตภัย โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 213
การมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 223
การมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 234
ระบบ e-plan โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 227
กิจกรรมการปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 223
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 252
การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 200
กิจกรรมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-14 : 199

99 : ITA-38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ชี้แจงแนวทางการทำงานให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่ โดย : jeab 2022-04-27 : 144
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 258

100 : ITA-39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-28 : 143
รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 238

101 : ITA-40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-28 : 143
บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6เดือน โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 227

102 : ITA-41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตทประจำปี 2564 โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-28 : 129
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-13 : 240

103 : ITA-42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู
การวิเ้คราะห์ผลคะแนน ITA 2564 โดย : ทิวารัตน์ 2022-04-27 : 145
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 248
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน อบต.กุดรัง โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 238

104 : ITA-43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
http://www.kudrang.go.th/main/frontend/web/index.php/complaint/create โดย : ทิวารัตน์ 2020-07-01 : 256

105 : แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง โดย : เหรียญทอง 2020-10-01 : 176