แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
- ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ข้อ 4 หนังสือรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-07 18:35:38 ,อ่าน 27 )
- ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ข้อ 3 เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-07 17:40:43 ,อ่าน 0 )
- ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ข้อ 2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-07 09:15:18 ,อ่าน 31 )
- ตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ข้อ 1 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-06 10:35:24 ,อ่าน 29 )
- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 13:25:24 ,อ่าน 30 )