แผนปฏิ่บัติการป้องวกันการทุจริต

36.แผนปฏิ่บัติการป้องวกันการทุจริต
- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 16:10:25 ,อ่าน 64 )
- แผนป้องกันการทุจริต: โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 16:05:19 ,อ่าน 63 )
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-22 14:55:16 ,อ่าน 57 )