ITA(2566)

โครงสร้าง
- โครงสร้างหน่วยงาน อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 11:10:45 ,อ่าน 19 )

ข้อมูลผู้บริหาร
- บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-01 10:35:44 ,อ่าน 9 )
- ข้อมูลผู้บริหาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 11:20:12 ,อ่าน 8 )

อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 09:15:40 ,อ่าน 6 )
- อำนาจหน้าที่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 09:10:33 ,อ่าน 6 )

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์ ปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 14:40:31 ,อ่าน 8 )

ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 13:50:39 ,อ่าน 2 )

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:55:31 ,อ่าน 2 )

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 13:35:24 ,อ่าน 10 )
- ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 13:30:36 ,อ่าน 7 )

Q&A

Social Network
- Social Network (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 14:00:55 ,อ่าน 1 )

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:10:07 ,อ่าน 11 )

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-20 11:35:09 ,อ่าน 0 )

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-20 14:10:45 ,อ่าน 0 )

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:10:07 ,อ่าน 8 )

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- การชำระภาษีป้าย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:45:22 ,อ่าน 7 )
- การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:40:46 ,อ่าน 8 )
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:40:43 ,อ่าน 5 )
- คู่มือการให้บริการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:35:57 ,อ่าน 5 )

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:20:19 ,อ่าน 6 )

E–Service

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 08:20:40 ,อ่าน 2 )

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ปีงบประมาณ66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-20 10:30:05 ,อ่าน 0 )
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 10:45:12 ,อ่าน 4 )
- ประการายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 09:05:46 ,อ่าน 1 )
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-01 15:10:36 ,อ่าน 7 )

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-07 15:55:07 ,อ่าน 3 )

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 14:45:40 ,อ่าน 2 )
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 14:35:31 ,อ่าน 2 )

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-07 15:10:47 ,อ่าน 3 )

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- นโยบายไม่รับของขวัญ อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 09:25:37 ,อ่าน 6 )

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-07 15:05:57 ,อ่าน 3 )
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-07 15:00:52 ,อ่าน 3 )
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 14:35:07 ,อ่าน 5 )

รายงานผลตามนโยบาล No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 09:20:18 ,อ่าน 6 )

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิ่บัติการป้องวกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 15:40:53 ,อ่าน 7 )

การขับเคลื่อนจริยธรรม
- การประชุม แนวทางด้านการขับเคลื่อนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-07 15:30:15 ,อ่าน 6 )
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-07 15:25:35 ,อ่าน 3 )
- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-07 15:25:22 ,อ่าน 3 )

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน