แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
- ด้านที่ 3 ข้อ 16 การออกข้อบัญญัติและมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามที่กำหนด (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 16:50:42 ,อ่าน 5 )
- ด้านที่ 3 ข้อ 29 มาตรการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมชำระตรงเวลา และตระหนักถึงความสำคัญ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 18:40:20 ,อ่าน 7 )
- ด้านที่ 3 ข้อ 27 การปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 18:30:13 ,อ่าน 10 )
- ด้านที่ 3 ข้อ 18 ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษี (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 17:40:40 ,อ่าน 0 )