แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
- ด้านที่ 5 ข้อ85 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 15:15:10 ,อ่าน 0 )
- คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-07 14:35:36 ,อ่าน 0 )
- ตัวชี้วัด ข้อ 98.ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 2 บันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-06 09:45:54 ,อ่าน 37 )
- ตัวชี้วัด ข้อ 95.การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาวินัย (2) มีการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมลักษณะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจริง (3) รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-04 09:45:10 ,อ่าน 39 )
- ตัวชี้วัด ข้อ 95.การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาวินัย (1) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-03 10:50:43 ,อ่าน 42 )
- 95. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาวินัย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-07-21 14:10:03 ,อ่าน 0 )
- 96.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation) (3) สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-07-21 10:50:35 ,อ่าน 47 )
- 96.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation) (2) เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-07-20 15:40:01 ,อ่าน 34 )