ITA(2567)

o1-โครงสร้าง-2567
- โครงสร้างหน่วยงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 14:00:39 ,อ่าน 14 )

o2-ข้อมูลผู้บริหาร
- ฝ่ายข้าราชการ (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 16:25:37 ,อ่าน 10 )
- ข้อมูลผู้บริหาร (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 14:00:15 ,อ่าน 10 )
- ข้อมูลผู้บริหาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-11 13:05:46 ,อ่าน 11 )

o3-อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 14:05:05 ,อ่าน 12 )
- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-01 11:05:11 ,อ่าน 10 )

o4-ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 13:35:10 ,อ่าน 0 )

o5-ข่าวประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-21 15:15:37 ,อ่าน 6 )
- รายงานงบการแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 13:25:22 ,อ่าน 13 )
- ข่าวประชาสัมพันธ์ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 14:00:08 ,อ่าน 18 )

o6-Q&A

o7-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 10:40:39 ,อ่าน 15 )

o8-แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-19 14:00:44 ,อ่าน 12 )

o9-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-29 15:50:32 ,อ่าน 10 )

o10-คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-24 14:05:05 ,อ่าน 21 )
- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 17:10:37 ,อ่าน 15 )
- คู่มือการปฏิบัติงานจัดสวัสดิการสังคม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 16:25:57 ,อ่าน 17 )
- คู่มือปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-01 10:25:24 ,อ่าน 9 )

o11-คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
- คู่มือผู้มารับบริการหรือติดต่อ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-29 14:40:41 ,อ่าน 6 )
- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-29 14:15:55 ,อ่าน 9 )
- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-29 14:15:11 ,อ่าน 10 )
- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มาติดต่อ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 17:10:20 ,อ่าน 12 )

o12-ข้อมูลสถิติการให้บริการ*
- สถิติการให้บริการ เม.ย 66 - ก.ย 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 17:30:35 ,อ่าน 6 )
- สถิติการให้บริการ ต.ค65 - มี.ค 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 17:25:51 ,อ่าน 7 )
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 09:45:36 ,อ่าน 23 )

o13-E–Service

o14-รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-25 19:35:22 ,อ่าน 21 )

o15-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดหาพัสดุ 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 13:30:00 ,อ่าน 4 )
- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-17 16:35:59 ,อ่าน 6 )
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 15:05:07 ,อ่าน 9 )
- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท จึงไม่มีการแสดงประกาศตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 13:55:26 ,อ่าน 0 )

o16-ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-29 08:55:48 ,อ่าน 13 )

o17-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-30 16:20:48 ,อ่าน 11 )

o18-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 16:50:26 ,อ่าน 11 )

o19-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-26 16:15:52 ,อ่าน 8 )

o20-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 15:15:54 ,อ่าน 14 )

o21-การขับเคลื่อนจริยธรรม
- ประกาศคณะทำงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 17:35:00 ,อ่าน 7 )
- การฝึกอบรมจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 17:35:00 ,อ่าน 6 )
- การขัเคลื่อนจริยธรรม 021 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 17:00:28 ,อ่าน 7 )
- แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 13:40:50 ,อ่าน 11 )

o22-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 09:00:31 ,อ่าน 10 )

o23-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-19 14:55:36 ,อ่าน 9 )

o25-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-19 14:50:40 ,อ่าน 10 )

o26-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 14:10:45 ,อ่าน 8 )

o27-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 17:50:39 ,อ่าน 7 )

o28-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 14:35:27 ,อ่าน 9 )

o29-รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 14:10:15 ,อ่าน 9 )

o30-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
- การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 17:50:13 ,อ่าน 11 )

o31-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 09:30:27 ,อ่าน 12 )

o32-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2567-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 09:45:38 ,อ่าน 9 )o33-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 13:15:37 ,อ่าน 10 )

o34-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-25 16:05:04 ,อ่าน 13 )

o35-รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-24 14:05:46 ,อ่าน 7 )