แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
- ข้อ 32 ร้อยละความยาวของถนนลาดยาง/คอนกรีต ปี66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-14 15:15:18 ,อ่าน 2 )
- ข้อที่52/1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 19:50:00 ,อ่าน 0 )
- ข้อ51 จำนวนลานกีฬา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 16:00:10 ,อ่าน 2 )
- ด้านที่4 ข้อ41 การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นบริบาล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 14:30:19 ,อ่าน 1 )
- ด้านที่4 ข้อ 37 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-11 14:00:40 ,อ่าน 0 )
- ด้านที่4 ข้อ 38 การส่งเสริมและป้องกันโรคต่างๆ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 17:00:47 ,อ่าน 1 )
- ด้านที่4 ข้อ40 การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 16:55:13 ,อ่าน 3 )
- ด้านที่4 ข้อ 62 การจัดการน้ำเสียในชุมชน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 16:45:00 ,อ่าน 3 )
- ด้านที่ 4 กิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 16:25:56 ,อ่าน 2 )