แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
- ข้อ 13 การจัดทำรายงานสภาท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-13 17:45:33 ,อ่าน 1 )