ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกดีเซลแบบธรรมดา อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-27 11:25:35 ,อ่าน 19 )
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.กุดรัง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-27 11:25:10 ,อ่าน 21 )
- รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-09 16:00:18 ,อ่าน 38 )
- ประกาศ ช่องทางอิเล็คกทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง พ.. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-09 11:55:43 ,อ่าน 85 )
- ช่องทางอิเล็คกทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง พ.. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 11:25:12 ,อ่าน 100 )
- รายละเอียดที่แก้ไขคำอธิบายแบบประเมิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-29 08:20:22 ,อ่าน 79 )
- ลานกีฬา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-27 09:00:53 ,อ่าน 80 )
- แผนพัฒนาการศึกษา อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-22 13:40:01 ,อ่าน 0 )
- แผนพัฒนาการศึกษา อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-22 13:30:15 ,อ่าน 0 )
- แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (วัดกลางกุดรัง) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-22 11:50:47 ,อ่าน 84 )
- ทะเบียนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-14 13:40:04 ,อ่าน 90 )
- ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-13 08:25:50 ,อ่าน 77 )
- เอกสารประชุมสภา ปี 2565 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-13 08:25:00 ,อ่าน 110 )
- ข้อบัญญัติ ปี65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-06 15:25:04 ,อ่าน 92 )
- ประการายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 16:50:51 ,อ่าน 79 )
- ขอขยายเวลาการพิจารณาผลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้อรถขยะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-05 15:30:42 ,อ่าน 79 )
- ขอขยายเวลาการพิจารณาผลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้อรถขยะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-05 15:30:42 ,อ่าน 84 )
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 13:35:24 ,อ่าน 106 )
- ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 13:30:36 ,อ่าน 95 )

- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-21 15:15:37 ,อ่าน 19 )
- รายงานงบการแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 13:25:22 ,อ่าน 19 )
- ข่าวประชาสัมพันธ์ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 14:00:08 ,อ่าน 29 )

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o14-รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-25 19:35:22 ,อ่าน 28 )

o15-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดหาพัสดุ 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 13:30:00 ,อ่าน 12 )
- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-17 16:35:59 ,อ่าน 13 )
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-23 15:05:07 ,อ่าน 15 )
- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท จึงไม่มีการแสดงประกาศตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 13:55:26 ,อ่าน 0 )

o16-ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-29 08:55:48 ,อ่าน 19 )

o17-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-30 16:20:48 ,อ่าน 16 )

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

โพสต์โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2566 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

โพสต์โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2566 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

โพสต์โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2023

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 1 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง …

โพสต์โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2023

แผนพัฒนาการศึกษา ศพด.ตำบลกุดรัง

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/2fgqyt

:: ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-01 15:40:57 ,อ่าน 105 )