On Stop Service

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 16 งานบริการ

 1. จองคิวทำใบขับขี่
 2. ขอเลขทะเบียนรถ
 3. ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น
 4. ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
 5. ติดตามสถานะคดี
 6. ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
 7. ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
 8.  ขอรับกล้าไม้ออนไลน์
 9. ขอรับสารเร่ง พด.หญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด
 10. ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 11. ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
 12. ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 91/90
 13. ติดตั้งประปา ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ
 14. ขอใช้น้ำประปา ในเขตต่างจังหวัด
 15. ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ
 16. ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs จำนวน 2 งานบริการ

 1. ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
 2. แจ้งโรคระบาดสัตว์

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 4 งานบริการ

 1. ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
 2. ระบบค้นหางานทำและคนหางาน (Smart Job Center)
 3. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40
 4. ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

eService สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย”

สามารถติดต่อรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โทร 043-750210 ในวันและเวลาราชการ