ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

person5-xxx
xxxxxx
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

person5-xxx
xxxxxx
เจ้าพนักงานธุรการหน่วยจัดเก็บขยะมูลฝอย

person5-3
xxxxxx
พนักงานขับรถยนต์
person5-4
xxxxxx
พนักงานประจำรถขยะ
person5-5
xxxxxx
พนักงานประจำรถขยะ
person5-6
xxxxxx
พนักงานประจำรถขยะ
person5-7
xxxxxx
พนักงานประจำรถขยะ

งานหน่วยกู้ชีพ

person5-8
xxxxxx
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
person5-9
xxxxxx
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
person5-10
xxxxxx
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
person5-11
xxxxxx
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
person5-12
xxxxxx
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FRองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -