ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

ผู้บริหาร


นายประวัติ กองเมืองปัก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรังรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรังเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -