ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

กองช่าง


xxxxxx
ผู้อำนวยการกองช่าง


xxxxxx
เจ้าพนักงานธุรการ

xxxxxx
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

xxxxxx
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


xxxxxx
จ้างเหมาบริการ

xxxxxx
จ้างเหมาบริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -