องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อบต.กุดรัง www.kudrang.go.th
นายก
นายสมาน จันทร์สม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ปลัด
นายอภิชาต สีหา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัด

1.โครงสร้าง

ดูทั้งหมด..

.....

โครงร้างองค์กร
    [] [วันที่ : 2022-03-25 ,อ่าน : 421 ,โดย : เหรียญทอง ]
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-16 ,อ่าน : 484 ,โดย : เหรียญทอง ]
โครงสร้างส่วนราชการอบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 489 ,โดย : เหรียญทอง ]
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 447 ,โดย : เหรียญทอง ]
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 493 ,โดย : เหรียญทอง ]
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 437 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 461 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรดับตำแหน่งของ อบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 499 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 429 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
โครงสร้างส่วนราชการ
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 482 ,โดย : ทิวารัตน์ ]

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด..

.....

กฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2022-03-08 ,อ่าน : 384 ,โดย : jeab ]
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
    [] [วันที่ : 2022-03-08 ,อ่าน : 366 ,โดย : jeab ]
กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
    [] [วันที่ : 2022-03-08 ,อ่าน : 396 ,โดย : jeab ]
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 465 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
กฏกระทรวง ฉ.2 พ.ศ.2540 ออกตามความพรบ อบต. 2537
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 460 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
กฏกระทรวง ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ. อบต. 2537
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 453 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
กฏกระทรวง ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ. อบต. 2537
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 450 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 483 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 432 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
พรบ. สภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 420 ,โดย : ทิวารัตน์ ]

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด..

.....

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-08 ,อ่าน : 336 ,โดย : jeab ]
กิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ อบต.
    [] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 359 ,โดย : jeab ]
ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินและยังไม่ได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
    [] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 356 ,โดย : jeab ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง หมูที่ 15
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 404 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง หมูที่ 15
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 400 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 16
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 427 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 16
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 405 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลกุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 419 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 407 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง หมูที่ 15
    [] [วันที่ : 2020-06-30 ,อ่าน : 451 ,โดย : ทิวารัตน์ ]10.แผนดำเนินงานประจำปี

ดูทั้งหมด..

.....

แผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน ปี2565
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 308 ,โดย : jeab ]
แผนการดำเนินงานประจำปี
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 318 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    [] [วันที่ : 2020-07-15 ,อ่าน : 409 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ส่วนที่ 2 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
    [] [วันที่ : 2020-07-15 ,อ่าน : 404 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ส่วนที่ 3 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรรม จารีตประเพณี
    [] [วันที่ : 2020-07-15 ,อ่าน : 402 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ส่วนที่ 4 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    [] [วันที่ : 2020-07-15 ,อ่าน : 417 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ส่วนที่ 5 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    [] [วันที่ : 2020-07-15 ,อ่าน : 414 ,โดย : ทิวารัตน์ ]


12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ดูทั้งหมด..

.....

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ64
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 316 ,โดย : jeab ]
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ64
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 315 ,โดย : jeab ]
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 426 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 414 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 428 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562)
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 432 ,โดย : ทิวารัตน์ ]

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดูทั้งหมด..

.....

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี65
    [] [วันที่ : 2022-03-17 ,อ่าน : 326 ,โดย : jeab ]
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
    [] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 424 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การเขียนทะเบียนประวัติ
    [] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 426 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 433 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
    [] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 436 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
    [] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 443 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ
    [] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 396 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
คู่มืองานธุรการ
    [] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 445 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
    [] [วันที่ : 2020-06-22 ,อ่าน : 443 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การเขียนทะเบียนประวัติ
    [] [วันที่ : 2020-06-12 ,อ่าน : 509 ,โดย : ทิวารัตน์ ]

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ดูทั้งหมด..

.....

คู่มือการให้บริการประชาชน เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    [] [วันที่ : 2022-03-17 ,อ่าน : 307 ,โดย : jeab ]
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 441 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 438 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การขออนุญาตปลูกสร้าง รื้อถอน คัดแปลง ต่อเติมอาคาร
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 418 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การจัดเก็บภาษีป้่าย
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 441 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การจัดเก็บภาษีป้่าย
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 429 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน(1669)
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 421 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การช่วยเหลือสาธารณภัย
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 421 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 411 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
    [] [วันที่ : 2020-07-13 ,อ่าน : 397 ,โดย : ทิวารัตน์ ]21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ดูทั้งหมด..

.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด)
    [] [วันที่ : 2022-02-21 ,อ่าน : 386 ,โดย : jeab ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองช่าง)
    [] [วันที่ : 2022-02-21 ,อ่าน : 374 ,โดย : jeab ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
    [] [วันที่ : 2022-02-21 ,อ่าน : 338 ,โดย : jeab ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองส่งเสริมการเกษตร)
    [] [วันที่ : 2022-02-21 ,อ่าน : 346 ,โดย : jeab ]
บัญชีครุภัณฑ์ แผน 5 ปี (2561-2565)
    [] [วันที่ : 2022-02-21 ,อ่าน : 347 ,โดย : jeab ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด)
    [] [วันที่ : 2022-02-21 ,อ่าน : 352 ,โดย : jeab ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-06-17 ,อ่าน : 412 ,โดย : ทิวารัตน์ ]

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ดูทั้งหมด..

.....

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง ม.1
    [] [วันที่ : 2022-03-25 ,อ่าน : 369 ,โดย : jeab ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 16
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 411 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมูที่ 1
    [] [วันที่ : 2020-06-17 ,อ่าน : 425 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6
    [] [วันที่ : 2020-06-17 ,อ่าน : 428 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 8
    [] [วันที่ : 2020-06-17 ,อ่าน : 420 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 14
    [] [วันที่ : 2020-06-17 ,อ่าน : 449 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 14
    [] [วันที่ : 2020-06-17 ,อ่าน : 446 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดูทั้งหมด..

.....

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 323 ,โดย : เหรียญทอง ]
การดำเนินการสรรหาพนักงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 334 ,โดย : เหรียญทอง ]
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 307 ,โดย : เหรียญทอง ]
ด้านพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๕
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 314 ,โดย : เหรียญทอง ]
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 295 ,โดย : เหรียญทอง ]
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 302 ,โดย : เหรียญทอง ]
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 299 ,โดย : เหรียญทอง ]
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรดับตำแหน่งของ อบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-06-15 ,อ่าน : 419 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี
    [] [วันที่ : 2020-06-15 ,อ่าน : 422 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-06-15 ,อ่าน : 446 ,โดย : ทิวารัตน์ ]

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดูทั้งหมด..

.....

มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย
    [] [วันที่ : 2020-07-16 ,อ่าน : 436 ,โดย : เหรียญทอง ]
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินในการเลื่่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559
    [] [วันที่ : 2020-06-26 ,อ่าน : 457 ,โดย : เหรียญทอง ]
มาตราการให้รางวัลและการลงโทษผู้ทำผิดวินัย
    [] [วันที่ : 2020-06-26 ,อ่าน : 457 ,โดย : เหรียญทอง ]
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
    [] [วันที่ : 2020-06-26 ,อ่าน : 464 ,โดย : เหรียญทอง ]
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    [] [วันที่ : 2020-06-26 ,อ่าน : 460 ,โดย : เหรียญทอง ]
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
    [] [วันที่ : 2020-06-26 ,อ่าน : 465 ,โดย : เหรียญทอง ]
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562
    [] [วันที่ : 2020-06-26 ,อ่าน : 445 ,โดย : เหรียญทอง ]
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    [] [วันที่ : 2020-06-25 ,อ่าน : 444 ,โดย : เหรียญทอง ]


29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดูทั้งหมด..

.....

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 310 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
    [] [วันที่ : 2020-07-06 ,อ่าน : 453 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ ร้องเรียน
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 465 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 470 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศฯ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 441 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ดูทั้งหมด..

.....

ปปช.จังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล EIT แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
    [] [วันที่ : 2022-03-25 ,อ่าน : 358 ,โดย : jeab ]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง นายสมาน จันทร์สม ร่วมกับ สำนักงานที่ดิน อ.บรบือ ร่วมไกล่เกี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดินของชาวบ้าน ม.8
    [] [วันที่ : 2022-03-25 ,อ่าน : 339 ,โดย : jeab ]
ร่วมไกลเกลี่ยข้อพิพาทปัญหาที่ดินชาวบ้าน ม.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินอ.บรบือ และฝ่ายปกครองอำเภอกุดรัง
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 362 ,โดย : jeab ]
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 416 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 422 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 411 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 422 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 418 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 435 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
คณะกรรมการพัฒนา อบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 493 ,โดย : ทิวารัตน์ ]


35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ดูทั้งหมด..

.....

19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายสมาน จันทร์สม นายก อบต.กุดรัง ได้เรียกประชุมชี้แจงพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อแจ้งให้ทราบและระดมความคิดเห็นในการปฎิบัติงาน และกำหนดวัฒนธรรมองค์กร
    [] [วันที่ : 2022-04-05 ,อ่าน : 354 ,โดย : jeab ]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง และเจ้าหน้าที่จากราชฎักมหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะกลุ่มอาชีพ
    [] [วันที่ : 2022-03-29 ,อ่าน : 293 ,โดย : jeab ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 436 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 441 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 394 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 443 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 428 ,โดย : ทิวารัตน์ ]

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ดูทั้งหมด..

.....

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (ไฟล์ pdf)
    [-] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 294 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 306 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 292 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 306 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
    [-] [วันที่ : 2020-07-10 ,อ่าน : 428 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบ ปค.1
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 430 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
แบบ ปค.4
    [] [วันที่ : 2020-07-01 ,อ่าน : 429 ,โดย : ทิวารัตน์ ]

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ดูทั้งหมด..

.....

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (ไฟล์ pdf)
    [-] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 312 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    [] [วันที่ : 2022-04-27 ,อ่าน : 325 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเกิดวาตภัย
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 386 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 401 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 420 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ระบบ e-plan
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 406 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
กิจกรรมการปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 397 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 438 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 378 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
กิจกรรมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
    [] [วันที่ : 2020-07-14 ,อ่าน : 371 ,โดย : ทิวารัตน์ ]ดูทั้งหมด..41

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
    [] [วันที่ : 2024-04-09 ,อ่าน : 46 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 1 คัน
    [] [วันที่ : 2023-02-23 ,อ่าน : 205 ,โดย : ทิวารัตน์ ]
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของอบต.กุดรัง
    [] [วันที่ : 2023-02-17 ,อ่าน : 219 ,โดย : เหรียญทอง ]
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
    [] [วันที่ : 2022-09-15 ,อ่าน : 246 ,โดย : เหรียญทอง ]
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 326 ,โดย : เหรียญทอง ]
ข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565
    [-] [วันที่ : 2022-02-08 ,อ่าน : 358 ,โดย : jeab ]
ข้อมูลผู้บริหาร
    [] [วันที่ : 2022-02-08 ,อ่าน : 345 ,โดย : jeab ]
ข้อมูลผู้บริหาร
    [] [วันที่ : 2022-02-08 ,อ่าน : 344 ,โดย : jeab ]
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
    [] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 516 ,โดย : เหรียญทอง ]
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    [] [วันที่ : 2021-02-16 ,อ่าน : 460 ,โดย : เหรียญทอง ]
ดูทั้งหมด..21

Bid/Procure !! News

สรุปรายงานการประชุม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562(รอบ 2)จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
    [] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 121 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2019-01-10 ,อ่าน : 133 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ
    [] [วันที่ : 2018-10-24 ,อ่าน : 154 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนโมง หมู่ที่7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    [] [วันที่ : 2018-09-27 ,อ่าน : 160 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    [] [วันที่ : 2018-09-27 ,อ่าน : 168 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ดูทั้งหมด..13

News !! News

องค์การแห่งการเรียนรู้

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562
    [] [วันที่ : 2019-04-03 ,อ่าน : 134 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ
    [] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 129 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2019-01-16 ,อ่าน : 139 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2019-01-08 ,อ่าน : 140 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2019-01-08 ,อ่าน : 132 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 164 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ
    [] [วันที่ : 2018-12-12 ,อ่าน : 146 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ
    [] [วันที่ : 2018-12-07 ,อ่าน : 147 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผน การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [] [วันที่ : 2018-11-02 ,อ่าน : 158 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ
    [] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 194 ,โดย : ป๋อมแป๋ม0905865406 ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองเครื่องรถดับเพลิง 82-0924 มค. จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 2) ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในโครงการคัดแยกชยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycte) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 1) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [D0) ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง(ในพื้นที่)ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกลี่ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวช้าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 22:34:42 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.

logo
logo
logo
(QR-CODE อบต.กุดรัง) logo logo logo logo logo logo logo
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน
logo
email


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th