ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

สมาชิกสภา


xxxxx
ประธานสภา xxxxx


xxxxx
รองประธานสภา


ปลัด อบต.กุดรัง เลขานุการสภา


xxxxx
สมาชิกสภา ม.1

xxxxx
สมาชิกสภา ม.1

xxxxx
สมาชิกสภา ม.2

xxxxx
สมาชิกสภา ม.3

xxxxx
สมาชิกสภา ม.4

xxxxx
สมาชิกสภา ม.4

xxxxx
สมาชิกสภา ม.5

xxxxx
สมาชิกสภา ม.5

xxxxx
สมาชิกสภา ม.6

xxxxx
สมาชิกสภา ม.6

xxxxx
สมาชิกสภา ม.7

xxxxx
สมาชิกสภา ม.7

xxxxx
สมาชิกสภา ม.8

xxxxx
สมาชิกสภา ม.8

xxxxx
สมาชิกสภา ม.9

xxxxx
สมาชิกสภา ม.10

xxxxx
สมาชิกสภา ม.10

xxxxx
สมาชิกสภา ม.11

xxxxx
สมาชิกสภา ม.12

xxxxx
สมาชิกสภา ม.13

xxxxx
สมาชิกสภา ม.13

xxxxx
สมาชิกสภา ม.14

xxxxx
สมาชิกสภา ม.14


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -