แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การปรับปรุง ศพด.อบต.กุดรัง2020-07-15สำนักปลัด-
2การจัดสรรงบประมาณปรับปรุง ศพด.อบต.กุดรัง (2)2020-07-15สำนักปลัด-
3การบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเกิดวาตภัย2020-07-14สำนักปลัด-
4การมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย2020-07-14สำนักปลัด-
5การมอบวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย2020-07-14สำนักปลัด-
6ระบบ e-plan2020-07-14สำนักปลัด-
7กิจกรรมการปฏิบัติงานตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง2020-07-14สำนักปลัด-
8โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2020-07-14สำนักปลัด-
9การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี2020-07-14สำนักปลัด-
10กิจกรรมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน2020-07-14สำนักปลัด-
11ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมาแมว2020-07-01สำนักปลัด-
12การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น2020-07-01สำนักปลัด-
13การช่วยเหลือสาธารณภัย2020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -