หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
2การดำเนินการสรรหาพนักงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
3รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
4ด้านพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๕2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
5ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
6ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
7การประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
8การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรดับตำแหน่งของ อบต.กุดรัง2020-06-15สำนักปลัด-
9แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี2020-06-15สำนักปลัด-
10ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.กุดรัง2020-06-15สำนักปลัด-
11ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.กุดรัง2020-06-15สำนักปลัด-
12ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.กุดรัง2020-06-15สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th