แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา2020-06-22สำนักปลัดเหรียญทอง
2การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
3การเขียนทะเบียนประวัติ2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
4ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
5คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
6คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ2020-06-22สำนักปลัด-
7คู่มืองานธุรการ2020-06-22สำนักปลัด-
8คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ2020-06-22สำนักปลัด-
9การเขียนทะเบียนประวัติ2020-06-12สำนักปลัดผู้ดูแลระบบ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -