หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1กฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25642022-03-08สำนักปลัดjeab
2พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.25622022-03-08กองคลังjeab
3กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.25602022-03-08กองคลังjeab
4กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602020-07-01สำนักปลัด-
5กฏกระทรวง ฉ.2 พ.ศ.2540 ออกตามความพรบ อบต. 25372020-07-01สำนักปลัด-
6กฏกระทรวง ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ. อบต. 25372020-07-01สำนักปลัด-
7กฏกระทรวง ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ. อบต. 25372020-07-01สำนักปลัด-
8พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 25402020-07-01สำนักปลัด-
9พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 25402020-07-01สำนักปลัด-
10พรบ. สภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 25372020-07-01สำนักปลัด-
11พรบ. สภาและองค์การบริหารส่วนตำบล 25372020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th