ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

สำนักปลัด


นายอภิชาติ สีหา (ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


xxxxx
รองปลัด อบต.xxxxx


xxxxx
หัวหน้าสำนักปลัด


xxxxx
นักจัดการงานทั่วไป

xxxxx
นักทรัพยากรบุคล

xxxxx
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นxxxxx
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

xxxxx
นักพัฒนาชุมชน

xxxxx
นักวิชาการเกษตร


xxxxx
นิติกร

xxxxx
เจ้าพนักงานธุรการ

xxxxx
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


xxxxx
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

xxxxx
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

xxxxx
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


xxxxx
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

xxxxx
พนักงานขับรถ

xxxxx
พนักงานขับรถ


xxxxx
พนักงานทั่วไป

xxxxx
จ้างเหมาบริการ

xxxxx
พนักงานทั่วไป


xxxxx
จ้างเหมาบริการ

xxxxx
จ้างเหมาบริการ

xxxxx
จ้างเหมาบริการ

xxxxx
นักการภารโรงที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561