ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

กองสวัสดิการสังคม

person2-1
นายยศสวิน อมราพิทักษ์
นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
person2-1
นายยศสวิน อมราพิทักษ์
นักพัฒนาชุมชน
person2-1
นายสงวน จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th