ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

สมาชิกสภา


xxxxx
ประธานสภา xxxxx


xxxxx
รองประธานสภา

นายอภิชาติ สีหา (ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน)
ปลัด อบต.กุดรัง เลขานุการสภา


xxxxx
สมาชิกสภา ม.1

xxxxx
สมาชิกสภา ม.1

xxxxx
สมาชิกสภา ม.2

xxxxx
สมาชิกสภา ม.3

xxxxx
สมาชิกสภา ม.4

xxxxx
สมาชิกสภา ม.4

xxxxx
สมาชิกสภา ม.5

xxxxx
สมาชิกสภา ม.5

xxxxx
สมาชิกสภา ม.6

xxxxx
สมาชิกสภา ม.6

xxxxx
สมาชิกสภา ม.7

xxxxx
สมาชิกสภา ม.7

xxxxx
สมาชิกสภา ม.8

xxxxx
สมาชิกสภา ม.8

xxxxx
สมาชิกสภา ม.9

xxxxx
สมาชิกสภา ม.10

xxxxx
สมาชิกสภา ม.10

xxxxx
สมาชิกสภา ม.11

xxxxx
สมาชิกสภา ม.12

xxxxx
สมาชิกสภา ม.13

xxxxx
สมาชิกสภา ม.13

xxxxx
สมาชิกสภา ม.14

xxxxx
สมาชิกสภา ม.14


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561