ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

ผู้บริหาร


นายประวัติ กองเมืองปัก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง


นางแฉล้ม สุทธมาตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

นายสุรพล ไชยบัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง


นายอุดร แสงโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง




ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561