ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

ผู้บริหาร


นายสมาน จันทร์สม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง


นายบุญเทียบ ไชยชิน
เลขานุการนายก

นายสมพงษ์ พิมพ์จ่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

นายสมพร ศรีแข่นไตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
นายอภิชาต สีหา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th