ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

กองช่าง


นายอภิชาติ สีหา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสุภัทรา เพียยุระ
เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง


นายวาโย สิทธิพรมมา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายคณิศร ศรีเศษ
ช่างเขียนแบบ(เจ้าเหมาบริการ)


นายเทียนชัย นามทัพ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(เจ้าเหมาบริการ)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th