หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1คู่มือการให้บริการประชาชน เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2022-03-17กองคลังjeab
2การขออนุญาตจัดตั้งตลาด2020-07-13สำนักปลัด-
3การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร2020-07-13สำนักปลัด-
4การขออนุญาตปลูกสร้าง รื้อถอน คัดแปลง ต่อเติมอาคาร2020-07-13สำนักปลัด-
5การจัดเก็บภาษีป้่าย2020-07-13สำนักปลัด-
6การจัดเก็บภาษีป้่าย2020-07-13สำนักปลัด-
7การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน(1669)2020-07-13สำนักปลัด-
8การช่วยเหลือสาธารณภัย2020-07-13สำนักปลัด-
9การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์2020-07-13สำนักปลัด-
10การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค2020-07-13สำนักปลัด-
11งานทะเบียนพาณิชย์2020-07-13สำนักปลัด-
12เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่้งปลูกสร้าง2020-07-06สำนักปลัด-
13เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่้งปลูกสร้าง2020-06-15สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th