หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี652022-03-17กองคลังjeab
2ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา2020-06-22สำนักปลัดเหรียญทอง
3การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
4การเขียนทะเบียนประวัติ2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
5ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
6คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
7คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ2020-06-22สำนักปลัด-
8คู่มืองานธุรการ2020-06-22สำนักปลัด-
9คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ2020-06-22สำนักปลัด-
10การเขียนทะเบียนประวัติ2020-06-12สำนักปลัดผู้ดูแลระบบ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th