My logo
  1 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองเครื่องรถดับเพลิง 82-0924 มค. จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 2) ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในโครงการคัดแยกชยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycte) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 1) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [D0) ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง(ในพื้นที่)ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกลี่ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวช้าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  16 . [D2) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  17 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  18 . [W2) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  19 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  20 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 24 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  21 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมุู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  22 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  23 . [15) จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ.หนองน้ำใส หมู่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  24 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ.ดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  25 . [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จำนวน 2 ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  26 . [15) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  27 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ป้ายโครงการ) จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  28 . [W0) จ้างเหมารถยนต์ทะเบียนหมายเลข นข.2092 มค.รับ-ส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 คัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  29 . [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ำใส หมู่่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  30 . [15) จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะหนองนาดี หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  31 . [W0) จ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 41-658-0032 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  32 . [D0) วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  33 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมุู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  34 . [B0) ซ่อมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) รหัส 416/50/017 จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  35 . [B0) ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  36 . [W0) ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด-ขาวดำ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  37 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  38 . [D1) จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  39 . [D2) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  40 . [W1) จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  41 . [W0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-45 (กองคลัง) อบต.กุดรัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  42 . [W0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  43 . [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  44 . [W2) จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  45 . [D2) จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  46 . [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กองสวัสดิการและสังคม) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  47 . [W1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  48 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  49 . [W2) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  50 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  51 . [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  52 . [W1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  53 . [D1) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  54 . [D2) จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  55 . [W2) จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  56 . [D1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำซุ้มกิจกรรมและนิทรรศการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  57 . [W0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มค.2562 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  58 . [W1) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  59 . [D2) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่-พิธีเปิดและซุ้มกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  60 . [W0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  61 . [D2) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.บ้านดอนโมง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  62 . [D1) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดรัง หมุ่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ..มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  63 . [15) จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนในอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  64 . [P0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  65 . [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  66 . [D1) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง จำนวน 990 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  67 . [W0) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน 682 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  68 . [D1) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของโรงเรียนบ้านหัวช้าง จำนวน 1,980 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  69 . [D1) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  70 . [W1) จ้างก่อสร้างถนนคสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  71 . [D2) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 6797 มค.จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  72 . [D1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  73 . [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  74 . [W2) จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬาจำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  75 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระสงฆ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  76 . [W1) จ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระสงฆ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  77 . [W2) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬาจำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  78 . [W0) จ้างเหมาทำใบประกาศพ่อดีเด่นโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  79 . [15) ซื้อไม้ัอัดขนาด 20 มม จำนวน 8 แผ่น .และไม้ขนาด 1X2X2.5 ม. จำนวน 30 ท่อน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  80 . [W0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  81 . [P0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  82 . [15) จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  83 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  84 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 11 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  85 . [D0) จ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดพร้อมระบบสัญญาณทั้งระบบ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  86 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน จำนวน 8 รายการ(กองการศึกษา)ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  87 . [P0) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งเวที สถานที่เปิด สถานที่ลอยกระทงพร้อมรื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  88 . [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขนาด 2.4x6x150 เมตร จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  89 . [D0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  90 . [W1) จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบค.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  91 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  92 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  93 . [P0) ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  94 . [W0) ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงเรียนบ้านหัวช้าง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  95 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  96 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  97 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  98 . [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  99 . [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  100 . [W1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  101 . [P0) จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกหนองม่วง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  102 . [15) จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.กุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  103 . [B0) จ้างเหมาปรัปปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  104 . [D0) จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์กร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๑๙๕๐ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  105 . [W0) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 416-60-0040 (สำนักปลัด) จำนวน 1เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  106 . [D1) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  107 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวขัว ม.9 (บ้านมั่นคง) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  108 . [D1) จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๖๘ มค. (บริการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  109 . [P0) จ้างเหมาวางท่อประปาแก้ภัยแล้งภายในเขตตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  110 . [15) จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแลุปกรณ์ รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ๘๒-๐๙๒๔ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  111 . [15) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  112 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ทีี่ ๒ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  113 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลี่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  114 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๗ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  115 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดกลาง บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  116 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  117 . [P0) จ้างเหมาค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ วัน ตามโครงการขัยเคลื่อนสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร จำนวน ๓๕๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  118 . [15) จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรัับโครงการขับเคลื่อนสืบสาน รักษา ต่อยอดกษัตริย์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  119 . [P0) จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  120 . [15) จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  121 . [P0) ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จำนวน 37 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  122 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  123 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  124 . [15) จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี งบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  125 . [B0) ซื้ออุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 รายการเพื่อใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  126 . [P0) จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  127 . [P0) ซื้อหนังสือเรียน (3-5 ปี) จำนวน 4 รายการสำหรบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  128 . [15) ซื้อหนังสือเรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  129 . [B0) ซื้อหนังสือเรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) สำหรับศพด.บ้านหนองคลอง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  130 . [P0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศพด.บ้านหนองคลอง จำนวน 6 รายการ ในระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสาคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  131 . [D1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนสำหรับศพด.อบต.กุดรัง จำนวน 2 รายการในระหว่างวันที่ 4-27 กันยายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  132 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  133 . [P0) จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต ๗๗๖๘ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  134 . [P0) จ้างซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค.(กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  135 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  136 . [P0) จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ (งวดที่ 2) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  137 . [15) ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  138 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  139 . [P0) จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายตำบลกุดรัง จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  140 . [15) จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  141 . [P0) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๐๐๐.-บาท ถ่าเอกสารได้ ๑๐,๐๐๐ แผ่น หากเกิน ๑๐,๐๐๐ แผ่น คิดมิเตอร์ละ ๐.๓๐สตางค์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  142 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  143 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.กุดรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  144 . [P0) จ้างเหมาค่าเครื่องเสียง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  145 . [15) จ้างเหมาค่าตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิัติจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  146 . [15) ซื้อวัสดุฝึกปฎิบัติ เช่น ถังเคมีดับเพลิง , แก๊ส LPG ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  147 . [B0) ซื้อวัสดุต่างๆ ในการฝึกอบรม เช่น ค่าเอกสารปะกอบ , กระดาษ/ปากกา/สมุด , ใบประกาศ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  148 . [D0) จ้างเหมาค่าป้ายโครงการ ขนาด ๒x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  149 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหวาง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  150 . [P0) จ้างเหมาค่าป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔ x ๖ x ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  151 . [15) จ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ เวที พิธีเปิด-ปิด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  152 . [P0) ซื้อวัสดุหลอดไฟฟ้าสำเร็จ (หลอดยาว เพื่อใช้ใจนการจัดงาน จำนวน ๓๐ หลอด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  153 . [P0) จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน (๑.รุ่น Swingfog SN ๕๐ ทะเบียน ๐๕๔-๔๗-๐๐๒ ๒. รุ่น Plusfog K ๑๐ SP ทะเบียน ๐๕๔-๕๖-๐๐๓ ๓. รุ่น ฺBestfogger BF ๑๕๐ ทะเบียน ๐๕๔-๕๖-๐๐๔) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  154 . [P0) จ้างเหมาพนักงานดูแลศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  155 . [P0) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้ ๑. ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๕๐๐ ซอง ๒. น้ำยาพ่นยุง ซีเบค ๒๕๐ (ไซเบอร์เมทธีน ๒๕%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  156 . [B0) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๙๙ มค เพื่อรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กุดรัง) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  157 . [15) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  158 . [B0) จ้าง้เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  159 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  160 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะหนองนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  161 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  162 . [P0) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น P๓๕๕d) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๐๖-๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  163 . [15) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note Book Asus รุ่น X ๔๕๔ L หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  164 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  165 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  166 . [P0) จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XERROX รุ่น P๓๕๕ หมายเลขครุภํณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  167 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  168 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A ๔ (๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  169 . [P0) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑. กรวยจราจร PE ๑๐๐ cm พร้อมฐานยางเพิ่มน้ำหนัก ๒. กระจกส่องทางโค้ง ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  170 . [P0) จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๖.๐๐ เมตร โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้ง ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  171 . [15) จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  172 . [B0) ซื้อวัสดุอื่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต./ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  173 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารเที่ยงและอาหารว่าง ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  174 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  175 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณฺ์กีฬาที่จำเป็น ตามโครงการจัดการงานแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  176 . [B0) จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ดูแลความเรียบร้อยตลอดการแข่งขันจนแล้วเสร็จ พร้อมตกแต่งสถานทีพิธีเปิด-ปิด ตลอดจนรื้อถอน ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  177 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  178 . [P0) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาโปรแกรม หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๐-๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  179 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  180 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก FuJi Xerox P ๓๕๕ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  181 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook รหัส 416-60-44 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  182 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  183 . [B0) จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  184 . [D0) จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  185 . [D1) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน ๓๓๐ กล่อง ประจำเดือน พฤศจกายน ๒๕๖๓ (ปิดภาคเรียน ๑๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  186 . [P0) ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.วัดกลางกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  187 . [15) ซื้อไม้อัด ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  188 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  189 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.กุดรัง ประจำเดือน มกราคม 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  190 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง ประจำเดือน มกราคม 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  191 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างร่องรับน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  192 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างร่องรับน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  193 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  194 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  195 . [15) จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7จากนานายสุบิน บุษบง-นานายไตรรงค์ กางเกตุ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  196 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  197 . [D0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  198 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  199 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  200 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  201 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 ราย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  202 . [W0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ(กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  203 . [W1) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  204 . [W2) จ้างเหมาบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อื่น รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กต 7768 มค.ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  205 . [P0) จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  206 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-048 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่องต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  207 . [15) ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  208 . [B0) จ้างจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.กุดรังประจำเดือนก.พง2564 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  209 . [P0) ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 2 รายการ สำหรับ ศพด.อบต.กุดรัง ตงกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  210 . [15) ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 4 รายการ สำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  211 . [B0) ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 4 รายการ สำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  212 . [D1) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน ๕๘๐ ถุง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  213 . [W1) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดกลางกุดรัง ประจำเดือน ก.พ.2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  214 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 1 ป้าย (กองคลัง ) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  215 . [15) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  216 . [D1) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  217 . [15) ซื้อหมึก SAMSung 116L จำนวน 4 กล่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  218 . [B0) ซื้อหมึก SAMSung 116L จำนวน 4 กล่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  219 . [D0) จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดดรัม Samsung 116R จำนวน 1กล่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-047 ( กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  220 . [D1) ซื้อหมึก SAMSung 116L จำนวน 4 กล่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  221 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองป้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  222 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  223 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่งยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  224 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสาราคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  225 . [P0) จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดและกองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ถ่ายเอกสารได้ ๑๐,๐๐๐ แผ่น ส่วนเกินคิดมิเตอร์ละ ๐.๓๐ สตางค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  226 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  227 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง) จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  228 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  229 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  230 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  231 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักาน จำนวน ๘ รายการ (ตามรยละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  232 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  233 . [P0) ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  234 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  235 . [B0) ซื้อวัสดุสสำนักงาน จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  236 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  237 . [W0) จ้างเหมารถแบ็คโฮรุดดิน ซ่อมท่อประปาบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  238 . [P0) ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  239 . [15) ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  240 . [D2) ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  241 . [P0) จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะซ่อมแซมเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อื่น รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๑๙๕๐ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  242 . [D2) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด โรงเรียนบ้านกุดเม็ก จำนวน ๑,๖๒๐ ถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  243 . [15) จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้ง จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  244 . [P0) จ้างเหมาเปลี่ยนยางล้อรถยนต์กู้ชีพ จำนวน ๔ เส้น พร้อมตั้งศูนถ่วงล้อ หมายเลขทะเบียน กต ๗๗๖๘ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  245 . [15) ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (ตามโครงการสัตว์ปลอกโรค คนปลอดภัย จากพิสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  246 . [P0) จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ขนาด ๑x๓x๑๕๐) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  247 . [P0) จ้างปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  248 . [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  249 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  250 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  251 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหาร (๑ มื้อ) และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  252 . [D0) จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร โครการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรากุมารี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  253 . [D1) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินการ (เตรียมแปงปลูก พื้นที่ ๓๐ ไร่)ไถปรับเปิดหน้าดิน , ขนย้ายต้นไม้, กางเต็นท์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  254 . [B0) จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ Hosting และ Domain Name www.kudrang.go.th ๒ ปี (วันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมกู้คืนระบบและติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  255 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๗ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  256 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  257 . [15) ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 7 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  258 . [B0) ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบวาตภัย อบต.กุดรัง ต.กุดรังอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  259 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  260 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  261 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  262 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  263 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  264 . [D0) จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  265 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองป้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  266 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  267 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  268 . [D0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  269 . [W2) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  270 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  271 . [W1) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  272 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  273 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  274 . [P0) จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค.(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 คัน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  275 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  276 . [W0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  277 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  278 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๗ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  279 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) หมายเลขทะเบียน 416-63-056 จำนวน 1 เครื่อง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  280 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  281 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  282 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างร่องรับน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  283 . [P0) จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. จำนวน 1 คัน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  284 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  285 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  286 . [D2) จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  287 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั้มน้ำแบบสูบ (ซัมเมิร์ส) พร้อมอุปกรณ์ชุดควบคุม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  288 . [D0) เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลังและกองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  289 . [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  290 . [P0) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  291 . [P0) จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  292 . [B0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  293 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Acer หมายเลขทะเบียน 416-62-050 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  294 . [15) จ้างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ศูนย์ กสทช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  295 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  296 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  297 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  298 . [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  299 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  300 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  301 . [D2) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง (สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  302 . [W2) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซ๊ รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง (สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  303 . [D2) จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 กค-15 ธค. 2564 ณ.ห้องประชุม อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  304 . [D2) จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  305 . [W0) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง (สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  306 . [D1) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง (สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  307 . [P0) จ้างเหมาพนักงานดูแลศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  308 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (กองช่าง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  309 . [15) จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา อบต.กุดรัง ประจำเดือน พ.ย 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  310 . [B0) จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  311 . [D0) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป(กองคลัง) ผู้ช่วยพัสดุ อบต.กุดรัง ประจำเดือน พ.ย. ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  312 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พ.ย. 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  313 . [B0) จ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พ.ย 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  314 . [D0) จ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พ.ย. 2564 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรังจ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  315 . [W0) จ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตอบต.กุดรัง ประจำเดือน พ.ย 2564 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  316 . [D1) จ้างเหมาบริการขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค.และเก็บขนขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พ.ย 2564 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  317 . [P0) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  318 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  319 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 171 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  320 . [15) จ้างทำโครงป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์เพื่อสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ขนาดความสูงทั้งหมด 3.40 เมตร จำนวน 4 ป้ายๆละ 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  321 . [B0) จ้างเหมาบริการซักและซ่อมแซมผ้าม่าน ห้องบริหาร ห้องรองปลัด และห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  322 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนผสมเสร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  323 . [15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  324 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  325 . [P0) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  326 . [P0) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  327 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนโพธิ์ หมูที่ ๓ โดยปรับยกร่องพูนดิน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดินไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ลบ.ม. ลงท่อคอนกรีตขนาด ๓๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  328 . [15) จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านมะแซว หมูที่ ๙ โดยปรับยกร่องพูนดิน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดินไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม. ลงท่อคอนกรีต จุดที่ ๑ ขนาด ๔๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๗ ท่อน ลงท่อคอนกรีต จุดที่ ๒ ขนาด ๖๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  329 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านวังทอง หมูที่ ๑๔ (เส้นตะวันออก) เส้นนานายมวล ปะเมนาโพธิ์ ถึงคูคลองนานายสวย หึมวัง โดยปรับยกร่องพูนดิน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดินไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  330 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านวังทอง หมูที่ ๑๔ โดยปรับยกร่องพูนดิน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดินไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๔ ลบ.ม. ลงท่อคอนกรีตขนาด ๓๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  331 . [W0) จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองโง้ง หมูที่ ๑๐ โดยปรับยกร่องพูนดิน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดินไม่น้อยกว่า ๓,๖๙๖ ลบ.ม. ลงท่อคอนกรีตขนาด ๖๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๗ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  332 . [D1) จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแต้ หมูที่ ๑ เส้นนานายสมหวัง ถึงนา นางหนูขำ ภิรมรักษ์ โดยปรับยกร่องพูนดิน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดินไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลบ.ม. ลงท่อคอนกรีตขนาด ๖๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  333 . [W1) จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองไผ่ใต้ หมูที่ ๑๖ โดยปรับยกร่องพูนดิน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดินไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ลบ.ม. ลงท่อคอนกรีตขนาด ๖๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  334 . [D2) จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านหวาย หมูที่ ๔ โดยปรับยกร่องพูนดิน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดินไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ลบ.ม. ลงท่อคอนกรีตขนาด ๖๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  335 . [W2) จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๒ ขยายไหล่ทางโดยลงดินไหล่ทาง ถนน คสล. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๒ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณดิน ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดผิวจราจรให้เรียบด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  336 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  337 . [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  338 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 4995 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  339 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  340 . [B0) ซื้อวัสดุวิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคตามฤดูกาล(โรคไข้เลือดออก) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  341 . [15) ซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  342 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  343 . [P0) ซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  344 . [W1) ซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  345 . [P0) จ้างเหมาเครื่องจักรรถแม็คโค จำนวน ๑ คัน เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในหนองสาธารณะ หนองโสกกรุง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  346 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  347 . [P0) จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  348 . [15) จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  349 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  350 . [D0) ซื้อสื่อวัสดุในการอบรม โครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  351 . [W0) ซื้อสื่อวัสดุในการอบรม โครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  352 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  353 . [P0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  354 . [P0) ซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  355 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  356 . [15) ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยาง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๗๑ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  357 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน)ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  358 . [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  359 . [B0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  360 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  361 . [P0) ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  362 . [P0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  363 . [15) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  364 . [D0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  365 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  366 . [15) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) และ นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  367 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  368 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า๔๗๒.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  369 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแคน หมู่ ๑๕ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  370 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 3 ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  371 . [P0) ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา/สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  372 . [15) ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา/สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  373 . [P0) ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ Fire rating ๔A๕B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  374 . [15) ซื้อวัสดุจราจร แผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ พร้อมป้ายชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  375 . [B0) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) และ นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  376 . [D0) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) และ นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  377 . [W1) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) และ นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  378 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  379 . [D0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  380 . [W0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  381 . [D2) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  382 . [W2) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕) (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  383 . [P0) จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  384 . [15) จ้างเหมาประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  385 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  386 . [P0) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วย/ถนนภายในเขตตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  387 . [15) จ้างโครงการซ่อมแซมลำห้วย/ถนน/ภายในเขตตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  388 . [B0) จ้างโครงการซ่อมแซมลำห้วย/ถนน/ภายในเขตตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  389 . [D0) จ้างโครงการซ่อมแซมลำห้วย/ถนน/ภายในเขตตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  390 . [W0) จ้างโครงการซ่อมแซมลำห้วย/ถนน/ภายในเขตตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  391 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  392 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  393 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  394 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  395 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  396 . [P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  397 . [P0) ซื้อหนังสือเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง จำนวน 23 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  398 . [15) ซื้อหนังสือเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน 12 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  399 . [B0) ซื้อหนังสือเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จำนวน 33 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  400 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  401 . [15) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  402 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงานซึ่งเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  403 . [P0) จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  404 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  405 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะทำงานแบบ 2 ลิ้นชักจำนวน 1 ตัว) กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  406 . [D0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  407 . [W0) จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  408 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานแบบ 2 ลิ้นชักจำนวน 1 ตัว) กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  409 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 ราย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  410 . [D1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  411 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะทำงานแบบ 2 ลิ้นชักจำนวน 1 ตัว) กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  412 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  413 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าคลุมโต๊ะ,ผ้าคลุมเก้าอี้) สำนักปลัด อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  414 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  415 . [15) จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  416 . [B0) จ้างยานพาหนะ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  417 . [D0) จ้างยานพาหนะ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  418 . [W0) จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามตามโครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและการป้องกันยาเสพติดเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  419 . [D1) จ้างทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  420 . [W1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  421 . [P0) จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  422 . [B0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.บ้านหนองคลอง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  423 . [D0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.วัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  424 . [W0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศพด.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  425 . [W1) ซื้อวัสดุประกอบโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.บ้านหนองคลอง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  426 . [D2) ซื้อวัสดุประกอบโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.วัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  427 . [W2) ซื้อวัสดุประกอบโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  428 . [P0) จ้างจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-0924 มค. อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  429 . [15) จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต.7768 มค.(รถกู้ชีพ) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  430 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  431 . [15) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  432 . [B0) ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 34 ชุด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  433 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  434 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  435 . [D1) จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต.7768 มค.(รถกู้ชีพ) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  436 . [D2) จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต.7768 มค.(รถกู้ชีพ) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  437 . [W2) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.บ้านหนองคลอง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  438 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  439 . [D0) ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 34 ชุด (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  440 . [D1) ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 34 ชุด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  441 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  442 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 (บริเวณหน้าวัด) (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  443 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  444 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 (เส้นข้างวัดไปจดถนนเส้นไปโรงเรียนบ้านหวายน้อย) (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  445 . [W0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 (เส้นรอบหมู่บ้าน) (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  446 . [D1) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  447 . [D1) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  448 . [P0) จ้างจ้างเหมาล้างแอร์ชนิดแขวนฝ้าและแก้ไขอาการน้ำหยด รหัสครุภัณฑ์ 420/51/0007 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  449 . [15) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1950 มค.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  450 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 40 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  451 . [D0) ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเชล เพื่อเติมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-0924 มค. ประจำเดือน สิงหาคม 2565 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  452 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  453 . [B0) จ้างเหมาบริการล้างแอร์ขนิดแขวนฝ้า(กองช่าง) 420/64/027 และแก้ไขอาการน้ำหยด อบต.กุดรััง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  454 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  455 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  456 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  457 . [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  458 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  459 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  460 . [P0) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.วัดกลางกุดรัง/หนองคลอง/อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  461 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  462 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  463 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  464 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  465 . [W0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  466 . [D1) จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดผิวจราจรให้เรียบด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  467 . [W1) ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา/สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  468 . [D2) ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี (โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  469 . [W2) ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี (โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  470 . [P0) จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 33-4770 กทม.จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกอบต.ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  471 . [15) จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.กุดรัง ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  472 . [B0) จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ ขนาด 2.5x1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  473 . [D0) ซื้อจัดซื้อผ้าพื้นเมืองอย่างดี จำนวน 3 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  474 . [W1) จ้างเหมาบริการแม่บ้าน (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ปฏิบัติงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  475 . [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  476 . [D1) จ้างเหมาประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นที่เกิดจากสาธารณภัยและอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  477 . [W1) จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นที่เกิดจากสาธารณภัยและอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  478 . [W2) จ้างเหมาบริการแม่บ้าน (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ปฏิบัติงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  479 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  480 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  481 . [D0) ซื้อจัดซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  482 . [W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  483 . [W1) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  484 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  485 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  486 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  487 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  488 . [W0) จ้างจ้างปรับเกรดถนน พร้อมลงหินคลุก เป็นช่วงๆ สายบ้านหวาย หมู่ 11 ตำบลบ้านหวาย - บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (มค.ถ. 72-008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  489 . [D1) จ้างเหมาบริการรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  490 . [W2) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  491 . [P0) จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วย/ถนนภายในเขตตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  492 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  493 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ 350w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  494 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ 350w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  495 . [W2) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ 350w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  496 . [P0) จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note book ยี่ห้อ Asus) ครุภัณฑ์เลขที่ 416/58/0031 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  497 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother TN-2060 จำนวน 1 กล่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  498 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  499 . [15) จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ Hosting และ Domain Name WWW.kudrang.go.th เวลา 1 ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  500 . [P0) ถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าปกเย็บเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖] -> คลิกอ่าน..
  501 . [15) จ้างให้บริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  502 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไปเกี่ยวกับกู้ภัย(ประจำรถกู้ชีพ) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  503 . [15) จ้างจ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำ อบต.กุดรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  504 . [D0) จ้างเหมาบริการขับรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. และเก็บขนขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  505 . [D1) จ้างเหมาบริการทั่วไปเกี่ยวกับกู้ภัย(ประจำรถกู้ชีพ) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  506 . [W1) จ้างเหมาบริการทั่วไปเกี่ยวกับกู้ภัย(ประจำรถกู้ชีพ) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  507 . [D2) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  508 . [W2) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อบต.กุดรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  509 . [W0) จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.1950 มค. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  510 . [W2) จ้างเหมาบริการทั่วไป จดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา อบต.กุดรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  511 . [P0) จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ และมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน] -> คลิกอ่าน..
  512 . [15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ และมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  513 . [B0) จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  514 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง อบต.กุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  515 . [15) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  516 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  517 . [P0) จ้างซ่อมรถยนต์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  518 . [15) จ้างเหมาบริการไถปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะหนองนาดี จำนวน 1 บ่อ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  519 . [D0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด อบต.กุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  520 . [W0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง อบต.กุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  521 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน บท 6797 มค อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  522 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  523 . [B0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  524 . [D2) ซื้อน้ำดื่มเพื่อประชาชน (สำนักปลัด) น้ำดื่มถังขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 33 ถังๆละ 15 บาท อบต.กุดรังประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  525 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง อบต.กุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  526 . [15) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน บท 6797 มหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  527 . [D2) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน บท 6797 มหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  528 . [P0) จ้างจ้างเหมาค่าป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  529 . [15) จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  530 . [B0) จ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสถานที่จัดงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  531 . [D0) ซื้อกระทงสำหรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  532 . [W0) จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต.7768 มค. อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  533 . [D1) จ้างเหมาบริการขับรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. และเก็บขนขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  534 . [W1) จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.1950 มค. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  535 . [W2) จ้างเหมาบริการทั่วไปเกี่ยวกับกู้ภัย(ประจำรถกู้ชีพ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  536 . [15) จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  537 . [D0) จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  538 . [W1) จ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสถานที่จัดงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  539 . [D2) จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  540 . [W2) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค. รับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  541 . [P0) ซื้อจัดซื้อขาตั้งวางพวงมาลาพร้อมกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 สำหรับโครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตรืย์ พระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 13 ต.ค 2565 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  542 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  543 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  544 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  545 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  546 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 33 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  547 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  548 . [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ และมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  549 . [P0) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (กองคลัง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  550 . [15) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (กองคลัง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  551 . [W1) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (กองคลัง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  552 . [15) จ้างเหมาบริการปฏิบัติผู้ช่วยช่างประปา (กองช่าง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  553 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  554 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์รุ่น DocuPrint P355d จำนวน 3 กล่อง) สำนักปลัด อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  555 . [D0) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุข อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  556 . [P0) ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  557 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  558 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0026 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  559 . [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  560 . [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  561 . [W0) ซื้อถังขยะพลาสติกขนาดบรรจุ 100 ลิตร จำนวน 250 ใบ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  562 . [D2) จ้างเหมาบริการปฏิบัติผู้ช่วยช่างประปา (กองช่าง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  563 . [P0) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วย/ถนนภายในเขตตำบลกุดรัง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  564 . [P0) จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  565 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชกาลที่ 10 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  566 . [D1) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  567 . [P0) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) และ นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  568 . [P0) ซื้อถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  569 . [15) ซื้อยาและเวชภัณฑ์ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  570 . [B0) ซื้ออุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  571 . [D0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด กุดรังเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 จำนวน 8 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  572 . [B0) ซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2565 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  573 . [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ และมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  574 . [15) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค ๑๗๑ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  575 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  576 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 44 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  577 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 21 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  578 . [P0) ซื้อจัดซ์้อครุภีณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  579 . [P0) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  580 . [15) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขทะเบียน 420/58/0013 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  581 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  582 . [15) จ้างจัดตกแต่งขบวนแห่กลองยาว ขบวนของดีพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  583 . [B0) จ้างจัดตกแต่งขบวนแห่กลองยาว จ้างขบวนคณะกลองยาว,ขวัญใจกลองยาว ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  584 . [D0) จ้างจัดตกแต่งซุ้มนิทรรศการ งานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน และจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมจัดเก็บ ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  585 . [W0) จ้างจัดทำป้ายขบวนแห่กลองยาว จำนวน ๖ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  586 . [D1) จ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่กลองยาว ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  587 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  588 . [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ และมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  589 . [B0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ และมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  590 . [D1) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  591 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0027 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  592 . [15) ซื้อจัดซื้อวัดสุคอมพิวเตร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  593 . [W2) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  594 . [D2) ซื้อจัดซ์้อครุภีณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  595 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  596 . [B0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๙๐๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  597 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 จากบ้านนางบุญมี เพชรกอง-บ้านนายสนิท บุรีนอก ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  598 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  599 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  600 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  601 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  602 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  603 . [W0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ และมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  604 . [D1) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  605 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 จากสามแยกศาลหลักบ้าน-สระบ้านหนองคลอง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  606 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  607 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 สายจากสามแยก ร.ร กุดรัง ประชาสรรค์-หน้าวัด ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  608 . [P0) จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต 7768 มค (รถกูชีพ) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  609 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  610 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  611 . [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  612 . [B0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  613 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  614 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  615 . [P0) จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วย ภายในเขตตำบลกุดรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  616 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู สำหรับติดตั้งห้องสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  617 . [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดตั้งห้องรับรอง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  618 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากนานางอ้อมใจ สุสะดี-นานายไตรรงค์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  619 . [15) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  620 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงานกองสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  621 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 จากบ้านนายปรัชญา เหนือศรี-ลำห้วยแท่น ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  622 . [15) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านศรีวิไล จากบ้านนายสุพล สีทับ-บ้านนายทองอินทร์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  623 . [W1) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลังและสำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  624 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  625 . [15) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  626 . [B0) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) และ นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ? พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  627 . [D0) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) และ นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ? พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  628 . [W0) จ้างซ่อมแซม ปรับเกรดถนน ในเขตตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  629 . [D1) จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านมะแซว หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  630 . [W1) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  631 . [D2) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) และ นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ? พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  632 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  633 . [15) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 1950 มค อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  634 . [W0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  635 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 จากบ้านนายปรีเวช-หน้าวัดบ้านหนองบัว ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  636 . [D0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  637 . [W0) จ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมประชาคมฯ ที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  638 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 จากสามแยกศาลาประชาคม-สระบ้านโคกลี่ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  639 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 จากสามแยกศาลาประชาคม-สระบ้านโคกลี่ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  640 . [D0) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป(กองคลัง) อบต.กุดรัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  641 . [W0) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป(กองคลัง) อบต.กุดรัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  642 . [D1) จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 จากสามแยกศาลาประชาคม-สระบ้านโคกลี่ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  643 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขเครื่อง 416-60-0038 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  644 . [15) ซื้อจัดซ์ื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 13 รายการ อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  645 . [B0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 จากนานายสมพร ดีแหบ-นานางหนา รังษา ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  646 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 จากปากทางรีสอร์ทถึงนานายสัมฤทธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  647 . [P0) จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค 171 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  648 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  649 . [B0) จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค 171 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  650 . [D0) จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค 171 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  651 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  652 . [W1) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  653 . [D2) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป(กองคลัง) อบต.กุดรัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  654 . [P0) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  655 . [15) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน บท 6797 มค อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  656 . [15) จ้างเหมาประกอบการอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการศูนย์สามวัยเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและสังคม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  657 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  658 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  659 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  660 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  661 . [D0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  662 . [P0) จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,3,4,7,9 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  663 . [W1) จ้างเหมาประกอบการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปราศจากแอลกอฮอล์ ในการประชุมเพื่อสอบข้อเท็จจริงและร่วมไกล่เกลี่ยกรณีล้อมรั่วปิดทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  664 . [B0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการศูนย์สามวัย เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและสังคม ขนาด 1.50x1.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  665 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุข) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  666 . [B0) จ้างวัสดุเพื่อใช้ในโครงการชุมชนใส่ใจ ร่วมใจคัดแยกขยะ ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  667 . [W0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการชุมชนใส่ใจ ร่วมใจคัดแยกขยะ ประจำปี 2566 ขนาด 2.50x3.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  668 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother D60BK) จำนวน 2 กล่อง กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  669 . [W2) จ้างเหมาประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการชุมชนใส่ใจ ร่วมใจคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  670 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 25 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  671 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  672 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  673 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  674 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  675 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  676 . [15) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านกุดรัง (ระหว่างวันที่ 6 - 31 ธันวาคม 2565) จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  677 . [B0) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง (ระหว่างวันที่ 6 - 31 ธันวาคม 2565) จำนวน 13 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  678 . [D0) ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ตั้งแต่วันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  679 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  680 . [P0) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน] -> คลิกอ่าน..
  681 . [15) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว (ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566) จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  682 . [B0) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านกุดเม็ก (ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566) จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  683 . [D0) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง (ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566) จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  684 . [W0) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง (ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566) จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  685 . [15) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านกุดรัง (ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2566) จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  686 . [B0) อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566) จำนวน 21 วัน] -> คลิกอ่าน..
  687 . [15) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง (ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566) จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  688 . [P0) จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ที่ได้รับคำสั่งฯ และวิทยากร โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  689 . [15) เช่าวัสดุในการฝึกโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  690 . [B0) ซื้อน้ำมันในการฝึกโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  691 . [D0) จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ที่ได้รับคำสั่งฯ และวิทยากร โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  692 . [D1) จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ที่ได้รับคำสั่งฯ และวิทยากร โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  693 . [15) จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  694 . [B0) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ระหว่างวันที่ 6 - 31 ธันวาคม 2565) จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  695 . [15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  696 . [B0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  697 . [W0) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลังและสำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  698 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 2 กล่อง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  699 . [D0) จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 (พร้อมฝาปิด) จากบ้านนางจี จันทะกลม-บ้านนางสุรัตติกาล ถิ่นทับไทย ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  700 . [D0) จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 จากโสกบักหมี่-หมู่ที่ 15 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  701 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  702 . [B0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะเด็กขนาด 2.40 x 6.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  703 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน ยี่ห้อ Acer รุ่น A315-58-3825) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  704 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One ยี่ห้อ Asus รุ่น E5202WH) กองการศึกษา อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  705 . [P0) จ้างเหมาบริการโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  706 . [W2) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านกุดรัง (ระหว่างวันที่ 6 - 31 ธันวาคม 2565) จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  707 . [W1) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศพด.อบต.กุดรัง ตั้งแต่วันที่1-2 ธันวาคม 2565 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  708 . [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  709 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ขนาด 340 วัตต์ ตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ อบต.กุดรัง กทอ.65-07-0165 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  710 . [P0) จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  711 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 3-7 เม.ย 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  712 . [15) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 2x3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  713 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  714 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  715 . [15) ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ขนาด 340 วัตต์ ตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ อบต.กุดรัง กทอ.65-07-0165 จำนวน 9 ระบบ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  716 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมึก Brother TN-๑๐๐๐ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  717 . [15) จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  718 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ขนาด 340 วัตต์ ตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ อบต.กุดรัง กทอ.65-07-0165 จำนวน 9 ระบบ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  719 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  720 . [P0) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  721 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  722 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๓๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๕ ท่อน (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  723 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๔ - เขตตำบลหนองคู รหัสถนน มค.ถ. ๗๒-๐๐๗ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  724 . [W0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  725 . [D1) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  726 . [P0) จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมเวที โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่กุดรัง ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  727 . [15) จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟและฐานบั้งไฟสำหรับจุด โครงการส่งเสริมงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 วันที่ 20 เมษายน 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  728 . [B0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่กุดรัง ประจำปี 2566 ใันวันที่ 20 เมษายน 2566 ขนาด 1.5x6 เมตร จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  729 . [D0) จ้างเหมาประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่กุดรัง ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  730 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (หน่วยตรวจสอบภายใน) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  731 . [D1) ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งสำหรับใช้ในงานโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่กุดรัง ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  732 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๓๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๕ ท่อน (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  733 . [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  734 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังจำนวน 3 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  735 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  736 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  737 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  738 . [P0) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบลกุดรัง หมู่ที่3,4,6,14 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  739 . [15) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบลกุดรัง หมู่ที่ 3,4,6,14 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  740 . [D1) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบลกุดรัง หมู่ที่ 3,4,6,14 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  741 . [P0) ซื้อวัสดุในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  742 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  743 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  744 . [W0) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  745 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 38 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  746 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางบุญเพ็ง เมืองเหลา-ร.ร.บ้านกุดเม็ก ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  747 . [W0) ซื้อน้ำดื่มเพื่อประชาชน (สำนักปลัด) น้ำดื่มถังขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 22 ถังๆละ 15 บาท อบต.กุดรังประจำเดือน มกราคม 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  748 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-62-025,420-62-024 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  749 . [15) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 (แบบฝาปิด) จากหน้าบ้านนางวิภารัตน์ ชุมดง-ถนนโกสุมโสกขุ่น ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  750 . [W0) ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1950 มหาสารคาม ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  751 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  752 . [15) ซื้อเวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์ ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  753 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  754 . [D0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖ (โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  755 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  756 . [P0) จ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อขยะหนองนาดี บ้านหนองบัว ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  757 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  758 . [D1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  759 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  760 . [P0) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลกุดรัง หมู่่ที่ 2,7,5 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  761 . [D0) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  762 . [D0) จ้างเหมาบริการโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  763 . [P0) จ้างซ่อมบำรุงและรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต 7768 มค (รถกู้ชีพ) สำนักปลัด ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  764 . [B0) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กต 7768 มค. อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  765 . [D1) จ้างซ่อมบำรุงและรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต 7768 มค (รถกู้ชีพ) สำนักปลัด ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  766 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  767 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  768 . [B0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  769 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  770 . [P0) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากบ้านนางอ้อมใจ-นานายไตรรงค์ กางเกตุ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  771 . [P0) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 จากหมู่ 2- หมู่ 6 อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  772 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  773 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ราย (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  774 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  775 . [W0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  776 . [D2) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังจำนวน 3 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  777 . [W2) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  778 . [W2) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  779 . [15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 10 รายการ (กองสำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  780 . [P0) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  781 . [15) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  782 . [P0) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 จากนานายวิรัตน์ - หนองนาดี ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  783 . [W0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 10 รายการ (กองสำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  784 . [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตลาด หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดิน ๑.๑๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดผิวจราจร ให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  785 . [15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  786 . [B0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๓ ลบ.ม. พร้อมเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  787 . [D0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะแซว หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  788 . [W0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  789 . [D1) จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตลาด หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดิน ๑.๑๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดผิวจราจร ให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  790 . [W2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตลาด หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร (เฉลี่ยตลอดเส้นทาง) ปริมาณคิวดิน ๑.๑๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดผิวจราจร ให้เรียบร้อยด้วยเครื่องจักรกล (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  791 . [W2) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 10 รายการ (กองสำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  792 . [P0) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 จากนานายไสว สายหยุด-บ้านหนองคลอง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  793 . [15) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  794 . [B0) จ้างเหมาประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  795 . [D0) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 จากนานายไสว สายหยุด-บ้านหนองคลอง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  796 . [D0) ซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  797 . [W1) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 จากนานายไสว สายหยุด-บ้านหนองคลอง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  798 . [P0) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากถนนโกสุม-โสกขุ่น-นานาง บุญคำ พลสิทธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  799 . [D2) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากถนนโกสุม-โสกขุ่น-นานาง บุญคำ พลสิทธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  800 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 จากบ้านนายศิริวัฒน์ มัชฌิมา-ถนนแจ้งสนิท ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  801 . [W2) ซื้ออาหารว่างเพื่อใช้ในโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  802 . [W2) จ้างเหมาทำป้ายโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ ขนาด 1.50x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  803 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากถนนโกสุมฯไปโสกขุ่น-นานางบุญคำ พลสิทธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  804 . [15) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากถนนโกสุมฯไปโสกขุ่น-นานางบุญคำ พลสิทธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  805 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากถนนโกสุมฯไปโสกขุ่น-นานางบุญคำ พลสิทธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  806 . [D1) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากถนนโกสุมฯไปโสกขุ่น-นานางบุญคำ พลสิทธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  807 . [W1) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากถนนโกสุมฯไปโสกขุ่น-นานางบุญคำ พลสิทธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  808 . [W0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กุดรัง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  809 . [W1) ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  810 . [P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านตลาด หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  811 . [D0) จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  812 . [W1) จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.บ้านหนองคลอง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  813 . [D2) จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.อบต.กุดรัง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  814 . [W2) ซื้อหนังสือเรียนตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  815 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 จากนานายบุญยัง สูตะภักดิ์-บ้านนางสมัย ดวงแก้ว ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  816 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  817 . [B0) จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  818 . [D0) ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  819 . [D2) ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  820 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกุดรัง จากโรงสีชุมชน-หนองหัวโคน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  821 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกุดรัง จากโรงสีชุมชน-หนองหัวโคน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  822 . [B0) ซื้อโครงการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  823 . [D0) ซื้อโครงการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  824 . [W0) ซื้อโครงการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  825 . [W2) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกุดรัง จากโรงสีชุมชน-หนองหัวโคน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  826 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 จากนานางบุบผา ศรีกงพาน-นานายกฤษณะ ศรีกงพาน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  827 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  828 . [P0) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยภายในเขตตำบลกุดรัง หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  829 . [P0) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านพ่อทองอินทร์-สระหนองคลอง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.40 เมตร] -> คลิกอ่าน..
  830 . [15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จากวัด-นานายคำวน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร] -> คลิกอ่าน..
  831 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 จากบ้านพ่อทองอินทร์-สระหนองคลอง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  832 . [D0) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 จากวัด-นานายคำวน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  833 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ถนนสายบ้านสว่างไปบ้านโสกขุ่น จากนานายสมพร ดีแหบ-นานางหนา รังษา ตามแบบอบต.กุดรังกำหนด ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  834 . [D1) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 19 รายการ) กองช่าง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  835 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 8 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  836 . [W0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ จำนวน 1 ป้าย อบตกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  837 . [B0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  838 . [D0) จ้างเหมาเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ อบตกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  839 . [W0) จ้างเหมาบริการขนต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ อบตกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  840 . [W1) จ้างเหมาบริการประกอบการกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ อบตกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  841 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 จากนานายพัน ภูยางสิม-นานางนาง นาใจแก้ว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  842 . [15) ซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอร์น (รับรอง มอก.) จำนวน 30 ถัง (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  843 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-016 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  844 . [15) จ้างเหมาบริการฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  845 . [D0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณา อย่างยั่งยื่น(Geo-social MapX ) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง จังหวัดมหาสรคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  846 . [P0) จ้างเหมาโครงการซ๋อมแซมถนนภายในตำบลกุดรัง หมู่ที่ 1,3,6,15,16 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  847 . [15) จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขรุภัณฑ์ 416-58-0033 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  848 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ Fujifilm 2410 สีดำ) กองสาธารณสุข อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  849 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  850 . [P0) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  851 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 จากบ้านกุดรัง หมู่ที่ 16-บ้านวังทอง ต.ห้วยเตย ตามแบบอบต.กุดรังกำหนด ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  852 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 จากนานายบุญยัง สูตะภักดิ์-บ้านนางสมัย ดวงแก้ว ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  853 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (แผนงานการเกษตร) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  854 . [P0) จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยและถนนภายในตำบลกุดรัง หมู่ที่ 1,11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  855 . [15) ซื้อจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  856 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  857 . [15) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต.7768 มค. อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  858 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  859 . [P0) จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่อดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิ์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  860 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองตรวจสอบภายใน) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  861 . [D0) จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (กองช่าง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  862 . [D0) จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นที่เกิดจากสารณภัยและอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  863 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้เบื้องต้นที่เกิดจากสาธารณภัยและอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 31 สค. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  864 . [D1) ซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นที่เกิดจากสาธารณภัยและอัคคีภัย ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  865 . [P0) จ้างเหมาซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขทะเบียน 416-61-048 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  866 . [15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  867 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  868 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  869 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  870 . [15) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-60-0041 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  871 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  872 . [D2) จ้างเหมาบริการขับรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. และเก็บขนขยะในเขตตำบลกุดรัง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  873 . [W2) จ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  874 . [W2) จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.1950 มค. อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  875 . [D2) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  876 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้สำหรับโครงการพัฒนาศํกยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกอบต.กุดรัง ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  877 . [15) จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน32-3901 กทม.จำนวน 1 คัน ขนาด 60 ที่นั่ง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัิติงานของผู้บริหาร สมาชิกอบต.ผู้่นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 กย. 2566 อ.ท่าช้าง และ อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  878 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  879 . [D0) ซื้อผ้าพื้นเมืองอย่างดี อย่างหนา ขนาดกว้าง 28 ม.ยาว 2.40 ม. จำนวน 2 ชิ้นๆละ 1500/ชิ้น สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกอบต.กุดัง ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  880 . [D1) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง (ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2566) จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  881 . [W1) จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  882 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  883 . [15) จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียงตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  884 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันทึ่ 19 -21 กย. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  885 . [D0) ซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 19-21 กันยาย 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  886 . [15) จ้างเหมาทำป้ายโครงการทักษะการสื่อสารเรื่อง เอดส์เพศ ไม่เสพ ไม่ท้อง ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  887 . [B0) จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการทักษะการสื่อสารเรื่อง เอดส์เพศ ไม่เสพ ไม่ท้อง ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  888 . [D1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  889 . [D2) จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการทักษะการสื่อสารเรื่อง เอดส์เพศ ไม่เสพ ไม่ท้อง ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  890 . [W2) จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการทักษะการสื่อสารเรื่อง เอดส์เพศ ไม่เสพ ไม่ท้อง ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  891 . [W2) จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน32-3901 กทม.จำนวน 1 คัน ขนาด 60 ที่นั่ง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัิติงานของผู้บริหาร สมาชิกอบต.ผู้่นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 กย. 2566 อ.ท่าช้าง และ อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  892 . [D1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการเกษตร) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  893 . [W2) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการทักษะการสื่อสารเรื่องเอดส์เพศ ไม่ท้อง ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  894 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 54 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  895 . [P0) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2567 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  896 . [P0) จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 16 หมู่บ้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  897 . [15) จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 16 หมู่บ้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  898 . [B0) จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 16 หมู่บ้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  899 . [D0) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค. รับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง) ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  900 . [W0) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค. รับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง) ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  901 . [D1) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค. รับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง) ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  902 . [P0) จ้างเหมาบริการขับรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. และเก็บขนขยะในเขตตำบลกุดรัง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  903 . [15) จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.1950 มค. อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  904 . [B0) จ้างเหมาบริการทั่วไปเกี่ยวกับกู้ภัย(ประจำรถกู้ชีพ) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  905 . [D0) จ้างเหมาบริการทั่วไปเกี่ยวกับกู้ภัย(ประจำรถกู้ชีพ) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  906 . [W0) จ้างเหมาบริการทั่วไปเกี่ยวกับกู้ภัย(ประจำรถกู้ชีพ) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  907 . [D1) จ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  908 . [W1) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  909 . [D2) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  910 . [W2) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  911 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  912 . [15) จ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลาจำนวน 1 พวง สำหรับกิจกรรมในวัน ปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  913 . [15) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป(กองคลัง) ปฏิบัติงานผู้ช่วยการเงิน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  914 . [B0) จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  915 . [15) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  916 . [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  917 . [P0) ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อสำหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  918 . [15) จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  919 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ Fujifilm 2410 สีดำ) กองสาธารณสุข อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  920 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน บท 6797 มค.(กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  921 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  922 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  923 . [D0) ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ตั้งแต่วันที่ 2-10 ตค 2566 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  924 . [P0) จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  925 . [15) จ้างเหมาบริการตกแต่ง และตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  926 . [B0) จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  927 . [D0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 4 แผ่น โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  928 . [W0) จ้างเหมาประกอบการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  929 . [D1) ซื้อกระทงสำหรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  930 . [W1) ซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  931 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  932 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  933 . [B0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  934 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  935 . [P0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด กุดรังเกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  936 . [B0) ซื้อถ้วยรางวัลใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  937 . [D0) ซื้อเสื้อกีฬาใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  938 . [W0) ซื้ออุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  939 . [D1) ซื้อเสื้อกีฬาใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  940 . [W2) ซื้อเสื้อกีฬาใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  941 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  942 . [15) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด กุดรังเกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  943 . [15) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  944 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  945 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟเมก้าขาว จำนวน 10 โต๊ะ) กองสำนักปลัด อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  946 . [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณะสุข) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  947 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother HL-L5210DN (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  948 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  949 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กองคลัง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  950 . [W2) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother HL-L5210DN (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  951 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  952 . [P0) จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 16 หมู่บ้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  953 . [15) จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 16 หมู่บ้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  954 . [B0) จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 16 หมู่บ้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  955 . [D0) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค. รับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง) ประจำเดือนมกราคม2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  956 . [W0) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค. รับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง) ประจำเดือนมกราคม2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  957 . [D1) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค. รับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง) ประจำเดือนมกราคม2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  958 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ถนนสายบ้านสว่าง-บ้านโสกขุ่น จากนานางหนา รังษา-นานายสมพร ดีแหบ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  959 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ถนนสายบ้านสว่างไปบ้านโสกขุ่น จากนานางหนา รักษา-นานายสมพร ดีแหบ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  960 . [B0) จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1,2,3,6,7,8,9,14,15 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  961 . [D0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ตัว อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  962 . [W0) จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 5 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  963 . [D1) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชุดโต๊ะโรงอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด (กองการศึกษา) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  964 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาจำนวน 39 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  965 . [D2) จ้างเหมาบริการทั่วไปปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  966 . [W2) จ้างเหมาบริการทั่วไป ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  967 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1,2,3,6,7,8,9,14,15 ตำบล กุดรัง อำเภอ กุดรัง จังหวัด มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  968 . [W2) ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาจำนวน 39 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  969 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการและสังคม) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  970 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการและสังคม) จำนวน 6 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  971 . [D2) ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาจำนวน 39 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  972 . [W2) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1950 มหาสารคาม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  973 . [P0) ซื้อครุำัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  974 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  975 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  976 . [D0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  977 . [15) ซื้อตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบายสี โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ใช้ในวันที่ 13 มกราคม 2567) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  978 . [D1) ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  979 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 จากบ้านนายสมนึก ภักดีเหลา-บ้านนายสุพล สีทับ ตามแบบอบต.กุดรังกำหนด ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  980 . [15) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  981 . [B0) จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  982 . [D0) จ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่-พิธีเปิดและซุ้มกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 อบต.กุดรัง ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  983 . [W0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 อบต.กุดรัง ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  984 . [D1) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  985 . [W2) ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  986 . [P0) ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (แผนงานสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  987 . [B0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-44 (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  988 . [D0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2567 ขนาด 2x5.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  989 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  990 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  991 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 จากบ้านนายสมนึก ภักดีเหลา-บ้านนายสุพล สีทับ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  992 . [D2) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านกุดเม็ก (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566) จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  993 . [W2) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566) จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  994 . [P0) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบโซล่าเซลล์) บ้านโสกขุ่น ตามแบบอบต.กุดรังกำหนด หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  995 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-0924 มค. อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  996 . [15) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ )จำนวน 2 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  997 . [P0) จ้างเหมาบริการทั่วไป ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  998 . [P0) จ้างเหมาบริการไถปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะหนองนาดี จำนวน 1 บ่อ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  999 . [15) จ้างเหมาบริการคนขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.1950 มค. อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1000 . [B0) จ้างจ้างเหมาบริการประกอบการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1001 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน บท 6797 มค. (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1002 . [15) จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0034 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1003 . [B0) จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ พร้อมเข้าเล่ม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1004 . [D0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุม ขนาด 2.50 x 3.50 เมตร อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1005 . [W0) จ้างเหมาประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมสภาฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1006 . [D1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1007 . [D2) จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0034 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1008 . [W1) จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0034 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1009 . [15) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน บท 6797 มค. (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1010 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากนานางพิกุล พรดอนก่อ-นานางสำเนียง สิทธิพรมมา ตามแบบอบต.กุดรังกำหนด ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1011 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 80 ม.หนา 0.15 ม. จากนานางพิกุล พรดอนก่อน-นานางสำเนียง สิทธิพรมมา ตามแบบอบต.กุดรังกำหนด ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1012 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 80 ม.หนา 0.15 ม. จากนานางพิกุล พรดอนก่อน-นานางสำเนียง สิทธิพรมมา ตามแบบอบต.กุดรังกำหนด ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1013 . [P0) ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 250 ถัง (แผนงานสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1014 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1015 . [W0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1016 . [P0) จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-7768 มค. อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1017 . [15) ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1018 . [B0) ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1019 . [D0) ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1020 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 จากบ้านนายอำพล พวงศรี-ฝายน้ำล้นห้วยแท่น ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1021 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 จากถนนโกสุม-โสกขุ่น-ด้านหลังอบต.กุดรัง จุดที่ 2 จากโสกบักหมี่- หมู่ที่ 15(เชื่อมต่อจุดเดิม) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1022 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1023 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1024 . [D0) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลังและสำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1025 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1026 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1027 . [P0) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลใช้ในโครงการศูนย์ 3 วัย เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปี 2567 ขนาด 1.2x2.4 เมตร ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1028 . [P0) จ้างซ่อมแซมลำห้วย บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 จำนวน 13 จุด และ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1029 . [15) จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ใช้ในโครงการศูนย์ 3 วัย เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1030 . [B0) จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ใช้ในโครงการศูนย์ 3 วัย เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1031 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ใช้ในโครงการศูนย์ 3 วัย เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1032 . [P0) จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 16 หมู่บ้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1033 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการ Big Cleaning Day อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1034 . [15) จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการ Big Cleaning Day อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1035 . [B0) จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ Big Cleaning Day อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  1036 . [P0) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปปฏิบัติงานช่วยงานกองคลัง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ดูทั้งหมด


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th