My logo
  1 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองเครื่องรถดับเพลิง 82-0924 มค. จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 2) ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในโครงการคัดแยกชยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycte) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 1) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [D0) ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง(ในพื้นที่)ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกลี่ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวช้าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  16 . [D2) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  17 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  18 . [W2) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  19 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  20 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 24 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  21 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมุู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  22 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  23 . [15) จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ.หนองน้ำใส หมู่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  24 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ.ดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  25 . [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จำนวน 2 ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  26 . [15) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  27 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ป้ายโครงการ) จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  28 . [W0) จ้างเหมารถยนต์ทะเบียนหมายเลข นข.2092 มค.รับ-ส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 คัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  29 . [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ำใส หมู่่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  30 . [15) จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะหนองนาดี หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  31 . [W0) จ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 41-658-0032 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  32 . [D0) วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  33 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมุู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  34 . [B0) ซ่อมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) รหัส 416/50/017 จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  35 . [B0) ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  36 . [W0) ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด-ขาวดำ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  37 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  38 . [D1) จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  39 . [D2) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  40 . [W1) จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  41 . [W0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-45 (กองคลัง) อบต.กุดรัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  42 . [W0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  43 . [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  44 . [W2) จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  45 . [D2) จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  46 . [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กองสวัสดิการและสังคม) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  47 . [W1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  48 . [W0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  49 . [W2) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  50 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  51 . [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  52 . [W1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  53 . [D1) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  54 . [D2) จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  55 . [W2) จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  56 . [D1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำซุ้มกิจกรรมและนิทรรศการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  57 . [W0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มค.2562 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  58 . [W1) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  59 . [D2) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่-พิธีเปิดและซุ้มกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  60 . [W0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  61 . [D2) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.บ้านดอนโมง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  62 . [D1) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดรัง หมุ่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ..มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  63 . [15) จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนในอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  64 . [P0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  65 . [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  66 . [D1) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง จำนวน 990 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  67 . [W0) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน 682 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  68 . [D1) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของโรงเรียนบ้านหัวช้าง จำนวน 1,980 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  69 . [D1) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  70 . [W1) จ้างก่อสร้างถนนคสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  71 . [D2) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 6797 มค.จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  72 . [D1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  73 . [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  74 . [W2) จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬาจำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  75 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระสงฆ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  76 . [W1) จ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระสงฆ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  77 . [W2) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬาจำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  78 . [W0) จ้างเหมาทำใบประกาศพ่อดีเด่นโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  79 . [15) ซื้อไม้ัอัดขนาด 20 มม จำนวน 8 แผ่น .และไม้ขนาด 1X2X2.5 ม. จำนวน 30 ท่อน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  80 . [W0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  81 . [P0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  82 . [15) จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  83 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  84 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 11 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  85 . [D0) จ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดพร้อมระบบสัญญาณทั้งระบบ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  86 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน จำนวน 8 รายการ(กองการศึกษา)ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  87 . [P0) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งเวที สถานที่เปิด สถานที่ลอยกระทงพร้อมรื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  88 . [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขนาด 2.4x6x150 เมตร จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  89 . [D0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  90 . [W1) จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบค.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  91 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  92 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  93 . [P0) ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  94 . [W0) ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงเรียนบ้านหัวช้าง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  95 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  96 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  97 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  98 . [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  99 . [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  100 . [W1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  101 . [P0) จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกหนองม่วง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  102 . [15) จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.กุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  103 . [B0) จ้างเหมาปรัปปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  104 . [D0) จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์กร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๑๙๕๐ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  105 . [W0) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 416-60-0040 (สำนักปลัด) จำนวน 1เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  106 . [D1) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  107 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหัวขัว ม.9 (บ้านมั่นคง) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  108 . [D1) จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๖๘ มค. (บริการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  109 . [P0) จ้างเหมาวางท่อประปาแก้ภัยแล้งภายในเขตตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  110 . [15) จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแลุปกรณ์ รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ๘๒-๐๙๒๔ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  111 . [15) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  112 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ทีี่ ๒ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  113 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลี่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  114 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๗ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  115 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดกลาง บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  116 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  117 . [P0) จ้างเหมาค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ วัน ตามโครงการขัยเคลื่อนสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร จำนวน ๓๕๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  118 . [15) จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรัับโครงการขับเคลื่อนสืบสาน รักษา ต่อยอดกษัตริย์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  119 . [P0) จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  120 . [15) จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  121 . [P0) ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จำนวน 37 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  122 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  123 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  124 . [15) จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี งบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  125 . [B0) ซื้ออุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 รายการเพื่อใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  126 . [P0) จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  127 . [P0) ซื้อหนังสือเรียน (3-5 ปี) จำนวน 4 รายการสำหรบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  128 . [15) ซื้อหนังสือเรียน(เด็กอายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  129 . [B0) ซื้อหนังสือเรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) สำหรับศพด.บ้านหนองคลอง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  130 . [P0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศพด.บ้านหนองคลอง จำนวน 6 รายการ ในระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสาคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  131 . [D1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนสำหรับศพด.อบต.กุดรัง จำนวน 2 รายการในระหว่างวันที่ 4-27 กันยายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  132 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  133 . [P0) จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต ๗๗๖๘ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  134 . [P0) จ้างซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค.(กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  135 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  136 . [P0) จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ (งวดที่ 2) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  137 . [15) ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  138 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  139 . [P0) จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายตำบลกุดรัง จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  140 . [15) จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  141 . [P0) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๐๐๐.-บาท ถ่าเอกสารได้ ๑๐,๐๐๐ แผ่น หากเกิน ๑๐,๐๐๐ แผ่น คิดมิเตอร์ละ ๐.๓๐สตางค์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  142 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  143 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.กุดรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  144 . [P0) จ้างเหมาค่าเครื่องเสียง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  145 . [15) จ้างเหมาค่าตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิัติจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  146 . [15) ซื้อวัสดุฝึกปฎิบัติ เช่น ถังเคมีดับเพลิง , แก๊ส LPG ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  147 . [B0) ซื้อวัสดุต่างๆ ในการฝึกอบรม เช่น ค่าเอกสารปะกอบ , กระดาษ/ปากกา/สมุด , ใบประกาศ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  148 . [D0) จ้างเหมาค่าป้ายโครงการ ขนาด ๒x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  149 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหวาง วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  150 . [P0) จ้างเหมาค่าป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔ x ๖ x ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  151 . [15) จ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ เวที พิธีเปิด-ปิด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  152 . [P0) ซื้อวัสดุหลอดไฟฟ้าสำเร็จ (หลอดยาว เพื่อใช้ใจนการจัดงาน จำนวน ๓๐ หลอด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  153 . [P0) จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน (๑.รุ่น Swingfog SN ๕๐ ทะเบียน ๐๕๔-๔๗-๐๐๒ ๒. รุ่น Plusfog K ๑๐ SP ทะเบียน ๐๕๔-๕๖-๐๐๓ ๓. รุ่น ฺBestfogger BF ๑๕๐ ทะเบียน ๐๕๔-๕๖-๐๐๔) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  154 . [P0) จ้างเหมาพนักงานดูแลศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  155 . [P0) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้ ๑. ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๕๐๐ ซอง ๒. น้ำยาพ่นยุง ซีเบค ๒๕๐ (ไซเบอร์เมทธีน ๒๕%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  156 . [B0) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๙๙ มค เพื่อรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กุดรัง) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  157 . [15) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  158 . [B0) จ้าง้เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  159 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  160 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะหนองนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  161 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  162 . [P0) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น P๓๕๕d) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๐๖-๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  163 . [15) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note Book Asus รุ่น X ๔๕๔ L หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  164 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  165 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  166 . [P0) จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XERROX รุ่น P๓๕๕ หมายเลขครุภํณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  167 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  168 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A ๔ (๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  169 . [P0) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑. กรวยจราจร PE ๑๐๐ cm พร้อมฐานยางเพิ่มน้ำหนัก ๒. กระจกส่องทางโค้ง ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  170 . [P0) จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๖.๐๐ เมตร โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้ง ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  171 . [15) จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  172 . [B0) ซื้อวัสดุอื่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต./ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  173 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารเที่ยงและอาหารว่าง ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  174 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  175 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณฺ์กีฬาที่จำเป็น ตามโครงการจัดการงานแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  176 . [B0) จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ดูแลความเรียบร้อยตลอดการแข่งขันจนแล้วเสร็จ พร้อมตกแต่งสถานทีพิธีเปิด-ปิด ตลอดจนรื้อถอน ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  177 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  178 . [P0) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาโปรแกรม หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๐-๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  179 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  180 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก FuJi Xerox P ๓๕๕ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  181 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook รหัส 416-60-44 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  182 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  183 . [B0) จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  184 . [D0) จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  185 . [D1) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน ๓๓๐ กล่อง ประจำเดือน พฤศจกายน ๒๕๖๓ (ปิดภาคเรียน ๑๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  186 . [P0) ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.วัดกลางกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  187 . [15) ซื้อไม้อัด ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  188 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  189 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.กุดรัง ประจำเดือน มกราคม 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  190 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง ประจำเดือน มกราคม 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  191 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างร่องรับน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  192 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างร่องรับน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  193 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  194 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  195 . [15) จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7จากนานายสุบิน บุษบง-นานายไตรรงค์ กางเกตุ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  196 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  197 . [D0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  198 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  199 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  200 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  201 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 ราย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  202 . [W0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ(กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  203 . [W1) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  204 . [W2) จ้างเหมาบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อื่น รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กต 7768 มค.ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  205 . [P0) จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  206 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-048 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่องต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  207 . [15) ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  208 . [B0) จ้างจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.กุดรังประจำเดือนก.พง2564 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  209 . [P0) ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 2 รายการ สำหรับ ศพด.อบต.กุดรัง ตงกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  210 . [15) ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 4 รายการ สำหรับศพด.บ้านหนองคลอง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  211 . [B0) ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 4 รายการ สำหรับศพด.วัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  212 . [D1) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน ๕๘๐ ถุง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  213 . [W1) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดกลางกุดรัง ประจำเดือน ก.พ.2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  214 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 1 ป้าย (กองคลัง ) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  215 . [15) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  216 . [D1) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  217 . [15) ซื้อหมึก SAMSung 116L จำนวน 4 กล่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  218 . [B0) ซื้อหมึก SAMSung 116L จำนวน 4 กล่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  219 . [D0) จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดดรัม Samsung 116R จำนวน 1กล่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-047 ( กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  220 . [D1) ซื้อหมึก SAMSung 116L จำนวน 4 กล่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  221 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองป้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  222 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  223 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่งยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  224 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสาราคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  225 . [P0) จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดและกองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ถ่ายเอกสารได้ ๑๐,๐๐๐ แผ่น ส่วนเกินคิดมิเตอร์ละ ๐.๓๐ สตางค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  226 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  227 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง) จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  228 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  229 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  230 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  231 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักาน จำนวน ๘ รายการ (ตามรยละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  232 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  233 . [P0) ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  234 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  235 . [B0) ซื้อวัสดุสสำนักงาน จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  236 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  237 . [W0) จ้างเหมารถแบ็คโฮรุดดิน ซ่อมท่อประปาบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  238 . [P0) ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  239 . [15) ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  240 . [D2) ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  241 . [P0) จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะซ่อมแซมเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อื่น รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๑๙๕๐ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  242 . [D2) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด โรงเรียนบ้านกุดเม็ก จำนวน ๑,๖๒๐ ถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  243 . [15) จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้ง จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  244 . [P0) จ้างเหมาเปลี่ยนยางล้อรถยนต์กู้ชีพ จำนวน ๔ เส้น พร้อมตั้งศูนถ่วงล้อ หมายเลขทะเบียน กต ๗๗๖๘ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  245 . [15) ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (ตามโครงการสัตว์ปลอกโรค คนปลอดภัย จากพิสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  246 . [P0) จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ขนาด ๑x๓x๑๕๐) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  247 . [P0) จ้างปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  248 . [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  249 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  250 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  251 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหาร (๑ มื้อ) และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  252 . [D0) จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร โครการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรากุมารี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  253 . [D1) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินการ (เตรียมแปงปลูก พื้นที่ ๓๐ ไร่)ไถปรับเปิดหน้าดิน , ขนย้ายต้นไม้, กางเต็นท์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  254 . [B0) จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ Hosting และ Domain Name www.kudrang.go.th ๒ ปี (วันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมกู้คืนระบบและติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  255 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๗ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  256 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  257 . [15) ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในเขตตำบลกุดรัง จำนวน 7 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  258 . [B0) ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบวาตภัย อบต.กุดรัง ต.กุดรังอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  259 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  260 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  261 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  262 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  263 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  264 . [D0) จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  265 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองป้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  266 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  267 . [B0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  268 . [D0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  269 . [W2) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  270 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  271 . [W1) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  272 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  273 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  274 . [P0) จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค.(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 คัน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  275 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  276 . [W0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  277 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  278 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๗ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  279 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) หมายเลขทะเบียน 416-63-056 จำนวน 1 เครื่อง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  280 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  281 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  282 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างร่องรับน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  283 . [P0) จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. จำนวน 1 คัน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  284 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  285 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  286 . [D2) จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  287 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั้มน้ำแบบสูบ (ซัมเมิร์ส) พร้อมอุปกรณ์ชุดควบคุม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  288 . [D0) เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลังและกองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  289 . [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  290 . [P0) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  291 . [P0) จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  292 . [B0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  293 . [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Acer หมายเลขทะเบียน 416-62-050 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  294 . [15) จ้างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ศูนย์ กสทช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  295 . [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  296 . [D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  297 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  298 . [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  299 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  300 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  301 . [D2) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง (สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  302 . [W2) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซ๊ รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง (สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  303 . [D2) จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 กค-15 ธค. 2564 ณ.ห้องประชุม อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  304 . [D2) จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  305 . [W0) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง (สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  306 . [D1) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง (สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  307 . [P0) จ้างเหมาพนักงานดูแลศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  308 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (กองช่าง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  309 . [15) จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา อบต.กุดรัง ประจำเดือน พ.ย 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  310 . [B0) จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  311 . [D0) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป(กองคลัง) ผู้ช่วยพัสดุ อบต.กุดรัง ประจำเดือน พ.ย. ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  312 . [P0) จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พ.ย. 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  313 . [B0) จ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พ.ย 2564 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  314 . [D0) จ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พ.ย. 2564 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรังจ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  315 . [W0) จ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตอบต.กุดรัง ประจำเดือน พ.ย 2564 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  316 . [D1) จ้างเหมาบริการขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4017 มค.และเก็บขนขยะในเขตตำบลกุดรัง ประจำเดือน พ.ย 2564 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ดูทั้งหมด


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -