หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย2020-07-16สำนักปลัดเหรียญทอง
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินในการเลื่่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25592020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
3มาตราการให้รางวัลและการลงโทษผู้ทำผิดวินัย2020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
4มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 25612020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
5มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25612020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
6สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25622020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 25622020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
8หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25612020-06-25สำนักปลัดเหรียญทอง


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th