แสดง 1 ถึง 20 จาก 96 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
1แบบ ปร.5 โครงการลงหินคลุกบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 52017-06-076
2โครงการก่อร้างถนน คสล.ม.4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-13600c051e24d5540dd0ebeb7df578c3b52.pdf
3แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง (6)2017-11-1040107374c2020bd447b992f80e2ffc496.pdf
4คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด2016-10-099088cb532866cd0bb60c9fa09ec179845.pdf
5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 3 โครงการ (2)2017-11-1060d91085fa842d2b74c24825fb20886f5.pdf
6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลกุดรังศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ บ้านโสกขุ่นหมู่102017-03-0860f43daa9132145817cbc4b2ee5ca37e5.pdf
7ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้างหมู่ 4- ไปทางบ้านโสกขุ่นหมู่ 102017-11-104116b69b20effae00998adcce34bb4675.pdf
8บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2016-12-05113e74b1af069f3157ff1f1aaafd8a2a3.pdf
9แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรังหมู่16- ทางไปบ้านหนองแสง2017-11-104140fcc6b07214bf6035708d8a7e468e6.pdf
10แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง (2)2017-11-1041975385dd5e6c67129c40388773cdaa3.pdf
11ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง2018-02-2341f10bdb6dccb9704bdb49daeb0c9e054.pdf
12ปร.4 บ้านหนองบัวหมู่ 22016-12-05427d6c893ed3e5db5ca269ca5da2cc33b.pdf
13แบบโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4-ทางไปบ้านโสกขุ่นหมู่10 (1)2017-11-10428a148e7aa703f6bca9c82677d11346c.pdf
14ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ 92017-07-25628f93682929b83761cf9cebb45c796b9.pdf
15ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน)2018-02-1542a76b2dba3ed7a2e433d2e993e481984.pdf
16แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง (1)2017-11-1042baa9b2bd18c390196cad3660a2f400a.pdf
17แบบ ปร.4 - ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกลี่ ม.5-บ้านหนองป้านม.32017-07-2562bec7012ee63b2698560763e7ab2af21.pdf
18ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.42017-03-1362c8b4379163f54f1214e26580b72bbae.pdf
19ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหมู่ที่ 2,152016-12-0862e35dd5042bb51b00158171762b0c4eb.pdf
20แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง (5)2017-11-1042e4a544e4f208d0270d59fb4ee8363be.pdf